Емо­ції

International Tourism Magazine - - ГОСТИННОСТІ -

Еле­ган­тний, оформ­ле­ний в «ор­га­ні­чно­му» сти­лі 4-зір­ко­вий го­тель від­кри­то лише 2015 року, тут іще все ди­хає сві­жі­стю. Він зу­стрі­чає го­стей на ві­до­мо­му ку­рор­ті Ху­ан-До­ліо, за 40 хви­лин їзди від сто­ли­чно­го Санто-Домінго, ще ближ­че звід­си — до між­на­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Лас-Аме­ри­кас» і пре­кра­сно­го при­мор­сько­го мі­ста Ла-Ро­ма­на.

Го­лов­на «ро­дзин­ка» ком­пле­ксу від­по­чин­ку — те, що він во­дно­час і «fа­mі­ly friendly resort», і ку­рорт «adults only». До­ся­га­є­ться це до­сить про­стим рі­ше­н­ням що­до ви­ко­ри­ста­н­ня території: і ро­ман­ти­чні па­ро­чки, і га­мір­ні ро­ди­ни мають окре­мі зо­ни проживання, де во­ни ща­сли­ві всяк на свій лад. А емо­ції всі отримують від чу­до­во­го ка­риб­сько­го узбе­реж­жя, суб­тро­пі­чних са­дів, вла­сно­го го­тель­но­го пля­жу, при­на­дних ба­сей­нів, во­дних за­бав і га­стро­но­мі­чних ра­до­щів за си­сте­мою «олл-ін­клю­зив».

По­ме­шка­н­ня «тіль­ки для до­ро­слих» роз­та­шо­ва­ні в окре­мо­му кор­пу­сі з при­ва­тним ба­сей­ном і джа­ку­зі. Во­ни при­йма­ють лише по двоє по­сто­яль­ців, не мо­лод­ших за 18 ро­ків. Се­ред ін­шо­го но­ме­ри мають без­ко­штов­ний ін­тер­нет для пар (!), без­ко­штов­но по­пов­ню­ва­ний мі­ні-бар, ши­ро­ке ліж­ко ти­пу «king size», ви­со­ко­які­сну по­стіль­ну (й не тіль­ки) бі­ли­зну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.