Для всіх

International Tourism Magazine - - ГОСТИННОСТІ -

У сі­мей­ній зо­ні ре­зор­ту є но­ме­ри й на 5 осіб із 2 ліж­ка­ми «queensize», ван­ною кім­на­тою з ін­но­ва­цій­ним ди­зай­ном і мо­жли­ві­стю при­ва­тно ко­ри­сту­ва­ти­ся нею кіль­ком (!) лю­дям одно­ча­сно. За по­тре­би на­да­ю­ться ди­тя­чі ліж­ка та де­я­кі аксе­су­а­ри.

Уза­га­лі всі 336 но­ме­рів го­те­лю мають бал­ко­ни, обла­дна­ні без­ко­штов­ним Wi-Fi та су­ча­сни­ми пла­ски­ми те­ле­ві­зо­ра­ми, про­по­ну­ють ку­паль­ні ха­ла­ти й ка­пці, фе­ни, ка­во­вар­ки, пра­ски, па­ра­со­лі та ре­шту атри­бу­тів по­бу­ту. За рі­зни­ми та­ри­фа­ми го­стям га­ран­ту­ють усі­ля­кі бо­ну­си й піль­ги на зра­зок без­ко­штов­но­го ма­са­жу чи екс­кур­сії.

У «Emotions by Hodelpa Resort» «вклю­че­но» все або май­же все: «швед­ські сто­ли» та «а-ля кар­ти» в 7 рі­зно­ма­ні­тних ре­сто­ра­нах, фі­тнес-центр, пар­ку­ва­н­ня, біль­шість мі­сце­вих на­по­їв, во­дні та ін­ші ви­ди спор­ту, ди­тя­чий клуб, ігро­ва зо­на з ав­то­ма­та­ми, йо­га на пля­жі, ка­ра­о­ке… Пла­тни­ми є лише спа-про­це­ду­ри, по­слу­ги праль­ні та ня­ні для ді­тей.

Отож емо­цій мо­жна не стри­му­ва­ти! Во­ни ще дов­го грі­ти­муть вас пі­сля по­вер­не­н­ня із цього раю в хо­ло­дну ре­аль­ність до­ма­шніх бу­днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.