Дві столиці Єги­пту

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

пе­ред собою я по­ста­вив ці­ка­ве — по­бу­ва­ти у двох сто­ли­цях двох ста­ро­дав­ніх ци­ві­лі­за­цій і про­тя­гом лише одно­го дня ви­ку­па­тись у двох рі­зних мо­рях — Чер­во­но­му і Се­ред­зем­но­му. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки прес-ту­ро­ві для укра­їн­ських жур­на­лі­стів, зор­га­ні­зо­ва­но­му авіа­ком­па­ні­єю «Мі­жна­ро­дні авіа­лі­нії Укра­ї­ни» з на­го­ди від­кри­т­тя пря­мих рей­сів до Ка­ї­ра. Лише три з по­ло­ви­ною го­ди­ни без­пе­ре­сад­ко­во­го по­льо­ту — і ви на мі­сці.

Па­ла­ци, хра­ми та кла­ксо­ни

В ілю­мі­на­то­рі най­біль­ше мі­сто Афри­ки має ви­гляд мо­но­хром­но-пі­ща­но­го ки­ли­ма. Його ді­лить нав­піл бла­ки­тна ни­тка Ні­лу, одна з най­біль­ших рі­чок пла­не­ти. Мі­сто зу­стрі­чає сер­пан­ком із ку­ря­ви, по­лу­ден­ною ли­сто­па­до­вою спе­кою і за­плу­та­ни­ми клуб­ка­ми еста­кад, розв’язок і шля­хо­про­во­дів.

Скіль­ки на­справ­ді в Ка­ї­рі жи­ве лю­дей, точно не знає ні­хто. Пе­ре­пис на­се­ле­н­ня тут про­во­ди­ться рід­ко, то­му зі ста­ти­сти­кою раз у раз ви­ни­кає плу­та­ни­на. Мі­сце­ві меш- кан­ці схо­дя­ться на дум­ці, що за­раз на­се­ле­н­ня столиці ста­но­вить 25 міль­йо­нів осіб.

Ве­ли­кі мі­ста Єги­пту стра­жда­ють від пе­ре­на­се­ле­н­ня. Адже лише 5 від­со­тків території кра­ї­ни при­да­тні для жи­т­тя лю­ди­ни, ре­шта 95 — пу­сте­ля. Зде­біль­шо­го лю­ди се­ля­ться вздовж Ні­лу та його дель­ти, а та­кож на мор­ських узбе­реж­жях.

Ка­їр­цям що­дня до­во­ди­ться про­во­ди­ти у проб­ках по кіль­ка го­дин. Із ці­єї при­чи­ни ту­ри­стам ба­жа­но про­ра­хо­ву­ва­ти свої мар­шру­ти і ви­їзди з огля­ду на ве­чір­ні та вра­ні­шні го­ди­ни пік. На­шо­му ав­то­бу­су якраз ща­стить — усти­га­є­мо до­їха­ти до са­мо­го цен­тру мі­ста з ае­ро­пор­ту лише за 40 хви­лин.

Центр Ка­ї­ра, або да­ун­та­ун, від­рі­зня­є­ться від ін­ших ра­йо­нів не тіль­ки роз­ви­ну­тою ін­фра­стру­кту­рою та більш оша­тним ви­гля­дом, а й ха­ра­кте­ром. Іно­ді зда­є­ться, що й лю­ди тут жи­вуть ін­ші. У да­ун­та­у­ні ча­сті­ше зу­стрі­ча­ю­ться старовинні бу­дин­ки, се­ред яких тра­пля­ю­ться чу­дер­на­цькі й ду­же ви­шу­ка­ні — за­бу­те ми­ну­ле ко­ло­ні­аль­них ча­сів. Ву­ли­ці тут вузь­кі, й на до­ро­зі за­ле­две мо­жуть роз­ми­ну­ти­ся дві ве­ли­кі ма­ши­ни чи ав­то­бу­си.

Мі­сце­ві лю­блять жар­ту­ва­ти: мов­ляв, у 25-міль­йон­но­му Ка­ї­рі лише 5 сві­тло­фо­рів, і пра­цює з них тіль­ки один. Сві­тло­фо­рів, зви­чай­но, зна­чно біль­ше, але та­ко­го ха­о­су на до­ро­гах я не ба­чив ні­де. Постійний шум

Ве­чір­ній Каїр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.