РАВЛИКУ, ВИ­СТАВ РІЖКИ!

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Де ви­но­гра­дни­ки, там і їстів­ні рав­ли­ки — як не по­ку­шту­ва­ти? У ре­сто­ран­чи­ках їх за­зви­чай ра­ху­ють на пів­дю­жи­ни і дю­жи­ни, тоб­то най­мен­ша кіль­кість, яку мо­жна за­мо­ви­ти, — це 6 штук. У ме­ню мо­же бу­ти кіль­ка ва­рі­ан­тів при­го­ту­ва­н­ня, але ра­ди­мо кла­си­ку — в олії з тра­ва­ми. По­да­дуть стра­ву просто з пе­чі на та­ріл­ці або у спе­ці­аль­ній ке­ра­мі­чній «рав­ли­чар­ні», де ко­жен рав­лик «ку­па­є­ться» у сво­їй роз­пе­че­ній па­хкій олії. Та­кож при­не­суть ін­стру­мент: щи­пця­ми три­ма­є­мо, мі­ні-ви­де­ло­чкою ді­ста­є­мо і — м-м-м... Ну і, зро­зумі­ло, за­пи­ва­ти та­ку стра­ву тре­ба не ча­єм і не ко­лою...

Якщо вам ста­не шко­да рав­ли­чків, просто зга­дай­те ре­корд, який вста­но­ви­ли у Ді­гу­е­ні: на одно­му з фе­сти­ва­лів рав­ли­ків їх спо­жи­ли 8400 дю­жин, тоб­то 100 800 штук. Що вже те­пер ті не­ща­сні ше­сте­ро!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.