НА­ЗАД, У ПЕ­ЧЕ­РИ!

International Tourism Magazine - - INCOGNITA -

Ство­ре­н­ня то­чної ко­пії пе­че­ри Шо­ве в на­ту­раль­ну ве­ли­чи­ну по­тре­бу­ва­ло 55 міль­йо­нів єв­ро та кіль­ка­рі­чної пра­ці ін­же­не­рів і ми­тців. У ре­зуль­та­ті ско­пі­йо­ва­но близь­ко 10 000 ква­дра­тних ме­трів стін і підлоги включно з ма­люн­ка­ми та кі­стя­ка­ми.

Окрім са­мо­го «під­зе­ме­л­ля», в ком­пле­ксі «Пе­че­ра Пон-д’Арк» мо­жна від­ві­да­ти осві­тній центр і га­ле­рею орі­ньяк­ської куль­ту­ри (40–28 ти­ся­чо­літь то­му).

Ді­ста­ва­ти­ся сю­ди най­зру­чні­ше з Ліо­на та Мар­се­ля (за ча­сом май­же одна­ко­во — 2 год. 30 хв.).

Вартість вхі­дних кви­тків: для до­ро­слих — 15 єв­ро, для ді­тей ві­ком 10–17 ро­ків — 10 єв­ро, а для мо­лод­ших — без­ко­штов­но.

Де­таль­ні­ше — на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.