ОБИРАЙТЕ ШЛЯХ

International Tourism Magazine - - СВІТ -

На­ціо­наль­ний парк «Чи­тван» роз­та­шо­ва­ний на за­хо­ді кра­ї­ни, за 200 кі­ло­ме­трів від Ка­тман­ду. По­тра­пи­ти ту­ди мо­жна дво­ма спосо­ба­ми.

Лі­та­ком. Лише 40 хви­лин у не­бі. Най­швид­ший, най­зру­чні­ший і най­до­рож­чий ва­рі­ант.

Ту­ри­сти­чним ав­то­бу­сом. Це зна­чно де­шев­ше за лі­так. Рі­вень ком­фор­ту і ці­на тро­хи ви­щі, ніж у зви­чай­них рей­со­вих ав­то­бу­сах. Про­те шлях про­ля­гає че­рез уще­ли­ни та гір­ські сер­пан­ти­ни, тож ба­га­тьом 8–9-го­дин­ний пе­ре­їзд да­є­ться з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми. І жо­дної га­ран­тії, що до мі­сця призначення ви при­бу­де­те вча­сно: на гір­ських сер­пан­ти­нах не рід­кість кі­ло­ме­тро­ві за­то­ри.

5-сан­ти­ме­тро­ва бджо­ла-те­сляр. Спе­ка за­гна­ла но­со­ро­га у во­ду. Ве­ли­ка уда­ча — по­ба­чи­ти по­лум’яну аль­ци­о­ну, або во­гня­но­го зи­мо­род­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.