ПРЕ­МІЯ ТА УКРА­Ї­НА

International Tourism Magazine - - ЯК СВЯТО -

Укра­ї­на — ба­тьків­щи­на 7 ла­у­ре­а­тів Но­бе­лів­ської пре­мії:

1908 — Іл­ля Ме­чни­ков,

фі­зіо­ло­гія та ме­ди­ци­на; 1952 — Зель­ман Ва­ксман,

фі­зіо­ло­гія та ме­ди­ци­на; 1966 — Йо­сеф Шму­ель Агнон,

лі­те­ра­ту­ра;

1971 — Се­мен Ку­знець,

еко­но­мі­ка;

1981 — Ро­альд Го­фман,

хі­мія;

1992 — Ге­ор­гій Хар­пак,

фі­зи­ка;

2015 — Сві­тла­на Але­ксі­є­вич,

лі­те­ра­ту­ра.

У ви­шах Укра­ї­ни на­вча­лись або ви­кла­да­ли но­бе­лі­а­ти: Лев Лан­дау, фі­зи­ка; Ігор Тамм, фі­зи­ка; Сергій Чир’єв, фі­зіо­ло­гія та ме­ди­ци­на.

Се­ред но­мі­но­ва­них на Но­бе­лів­ську пре­мію на­ших спів­ві­тчи­зни­ків — Ісма­їл Га­с­прин­ський, Іван Фран­ко, Пав­ло Ти­чи­на, Ми­ко­ла Ба­жан, Оль­га Мак, Іван Ба­гря­ний, Улас Сам­чук, Василь Стус, Олесь Гон­чар, Ми­хай­ло Ти­шке­вич. Цього року на здо­бу­т­тя Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру ви­су­ну­то українського кі­но­ре­жи­се­ра і гро­мад­сько­го ді­я­ча, не­за­кон­но ув’язне­но­го в Ро­сії, — Оле­га Сен­цо­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.