В зу­бах у пе­че­ри

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Або в ла­пах. «Ла­па­Тер­ра-Рон­ка» — над­зви­чай­ної кра­си до­ло­мі­то­ва пе­че­ра у Бра­зи­лії, за 400 кі­ло­ме­трів від столиці кра­ї­ни — мі­ста Бра­зи­ліа. На­ціо­наль­ний парк «Тер­ра-Рон­ка» має аж 200 при­ро­дних під­зе­мель, ці­лу колекцію ма­льов­ни­чих гро­тів і за­лів зі ста­ла­кти­та­ми і ста­ла­гмі­та­ми. Дов­жи­на пе­че­ри «Тер­ра-Рон­ка» — 760 ме­трів, ви­со­та — близь­ко 100 ме­трів. Що­ро­ку на по­ча­тку сер­пня у ній про­во­дять хри­сти­ян­ські це­ре­мо­нії. «Рон­ка» пор­ту­галь­ською озна­чає «гар­ча­н­ня, хро­пі­н­ня». Свою на­зву пе­че­ра «Ла­па-Тер­ра-Рон­ка» ді­ста­ла че­рез звук, який ство­рює в ній рі­чка Ла­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.