Здра­ви­ця за оздо­ров­ни­цю

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

Під час пер­шо­го ку­рор­тно­го се­зо­ну 140 ро­ків то­му в Мор­ши­ні оздо­ро­ви­ли­ся тіль­ки 39 осіб. А за 9 мі­ся­ців ни­ні­шньо­го року тут по­лі­пши­ли здо­ров’я 11 000 лю­дей. Мі­сто ви­бо­рює ста­тус ку­рор­ту дер­жав­но­го зна­че­н­ня та роз­ра­хо­вує на гар­ну єв­ро­пей­ську пер­спе­кти­ву.

Від­чуй се­бе мор­шин­цем

— Про­лі­ку­ва­лась у Мор­ши­ні і че­рез рік на­ро­ди­ла донь­ку. А до­ти ні­як не мо­гла за­ва- гі­тні­ти, — зі­зна­ла­ся зна­йо­ма. І це — най­кра­ще ви­зна­н­ня за­слуг ві­до­мо­го ку­рор­ту. Хо­ча го­лов­ни­ми ко­зи­ря­ми са­на­тор­но-ку­рор­тно­го ком­пле­ксу «Мор­шин­ку­рорт» ЗАТ «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ця» є зов­сім не ре­про­ду­кто­ло­гія, а лі­ку­ва­н­ня хво­роб пе­чін­ки, жов­чно­го мі­ху­ра та під­шлун­ко­вої за­ло­зи. Утім, тут мо­жна по­збу­ти­ся ще де­ся­тків не­дуг.

Ка­жуть, у мор­шин­сько­му по­ві­трі ки­сню вдві­чі біль­ше від нор­ми. Ще б пак! Дов­ко­ла — гу­сті лі­си, озе­ро, струм­ки і жо­дно­го ви­ро­бни­цтва. Тож лю­дям, які приїздять сю­ди з міст-міль­йон­ни­ків, до­во­ди­ться ада­пту­ва­ти­ся днів зо три. А тим ча­сом мо­жна прой­ти всі не­об­хі­дні об­сте­же­н­ня. Су­ча­сна те­хні­чна ба­за лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чно­го кор­пу­су дає змо­гу ви­зна­чи­ти не­ду­ги, про які па­ці­єнт, мо­жли­во, і не здо­га­ду­вав­ся. Лі­ка­рі ви­зна­чать, скіль­ки та яку во­ду вжи­ва­ти. Для очи­ще­н­ня й оздо­ров­ле­н­ня ор­га­ні­зму по­трі­бно ста­ти «мор­шин­цем» що­най­мен­ше на 16 діб, а лі­пше на 24.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.