Ві­кенд

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

тус і сла­ву «му­зи­чної Мек­ки». Про­ект під­три­ма­ли Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни, Національна спіл­ка ком­по­зи­то­рів і ко­ле­ктив куль­тур­но­го цен­тру «Ува­ров­ський дім».

І ось цього жов­тня у Вор­зе­лі зно­ву мо­жна бу­ло зу­стрі­ти ле­ген­дар­них лю­дей, їхніх на­щад­ків і ду­хов­них спад­ко­єм­ців. У со­ня­чний ві­кенд на ма­ра­фон «Ля­то­шин­ський єд­нає» се­ред ін­ших за­ві­та­ли: про­фе­сор­ка На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Мар’яна Ко­пи­ця-Ка­ра­биць — дру­жи­на ком­по­зи­то­ра Іва­на Ка­ра­би­ця, Ки­ри­ло Но­во­сель­ський — прав­нук Рейн­голь­да Глі­є­ра, Те­тя­на Го­мон — спад­ко­є­ми­ця ро­ди­ни Ля­то­шин­ських, ком­по­зи­то­ри, ви­ко­нав­ці, до­слі­дни­ки на­ціо­наль­ної куль­ту­ри. Се­ред гля­да­чів по­мі­че­ні по­е­те­са Со­фія Май­дан­ська, спів­а­чка й те­ле­ве­ду­ча Ма­рія Бур­ма­ка та ін­ші впі­зна­ва­ні особи.

На­слу­ха­ти­ся Ля­то­шин­сько­го мо­жна бу­ло до­схо­чу. Му­зи­чний ма­ра­фон від­крив­ся в оша­тно­му при­мі­щен­ні куль­тур­но­го цен­тру Вор­зе­ля, ко­ли­шній віл­лі Ува­ро­вих. Кон­цер­тна за­ла бу­ла за­пов­не­на вщерть. Не­що­дав­но во­на отри­ма­ла ім’я Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го. Тво­ри ком­по­зи­то­ра ви­ко­ну­вав ві­до­мий львів­ський пі­а­ніст Ро­сти­слав Фе­ди­на на істо­ри­чно­му ро­я­лі — ка­жуть, цей ін­стру­мент до­по­міг Іго­рю Ша­мо на­пи­са­ти гімн Ки­є­ва «Як те­бе не лю­би­ти…». У му­зей­них екс­по­зи­ці­ях го­сті огля­да­ли ре­чі Ля­то­шин­сько­го, його фо­то­гра­фії з улю­бле­ни­ми учня­ми.

А по­тім усі ви­йшли до від­кри­тої сце­ни. Там, на тлі осін­ньої при­ро­ди, до ве­чо­ра лу­на­ли тво­ри «ве­ли­ко­го вор­зель­ця» і су­ча­сних ком­по­зи­то­рів: оде­си­тки Кар­мел­ли Це­пко­лен­ко (ла­у­ре­а­тки пре­мії іме­ні Ля­то­шин­сько­го, про­фе­сор­ки, за­слу­же­ної ді­я­чки ми­стецтв Укра­ї­ни), львів’яни­на Оле­ксан­дра Ко­за­рен­ка (ла­у­ре­а­та пре­мії іме­ні Ля­то­шин­сько­го, про­фе­со­ра, за­слу­же­но­го ді­я­ча ми­стецтв Укра­ї­ни) та вор­зель­ця Єв­ге­на Пе­три­чен­ка (ла­у­ре­а­та пре­мії Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни). Чу­до­вий кон­церт да­вав Ан­самбль кла­си­чної му­зи­ки іме­ні Ля­то­шин­сько­го на чо­лі з народним ар­ти­стом Іго­рем Ан­дрі­єв­ським. Ве­ли­кий ор­кестр і хор ледве вмі­сти­ли­ся на го­лов­ній сце­ні Вор­зе­ля.

Естет­ські за­хо­ди, від­нов­ле­ний «Ува­ров­ський дім» і парк бі­ля ньо­го, як і не­що­дав­ня за­бо­ро­на на ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су та за­бу­до­ву, справ­ді мо­жуть ста­ти кро­ка­ми на шля­ху до від­ро­дже­н­ня ку­рор­ту. При­найм­ні цей кла­си­чний у рі­зних сен­сах вор­зель­ський ві­кенд зав­дав­ся.

Мар’яна Ко­пи­ця-Ка­ра­биць,Бо­рис Ля­то­шин­ський і ав­тор стат­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.