Дум­ки на те­му

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

«Ро­зум до­во­лі швид­ко ада­пту­є­ться до всьо­го, окрім сму­тку». «На­віть якщо ви ду­же та­ла­но­ви­ті і до­кла­да­є­те ве­ли­ких зу­силь, для де­яких ре­зуль­та­тів про­сто по­трі­бен час: ви не отри­ма­є­те ди­ти­ни че­рез мі­сяць, на­віть якщо зму­си­те за­ва­гі­тні­ти дев'ять жі­нок».

Чжу­ан Цзи: «Про до­ско­на­лу лю­ди­ну ні­чо­го не чу­ють».

Чарльз Дар­він: «Ви­жи­ва­ють не най­силь­ні­ші і не най­ро­зум­ні­ші, а ті, що най­швид­ше ада­пту­ю­ться до змін».

Джордж Бер­нард Шоу: «Ро­зум­на лю­ди­на при­сто­со­ву­є­ться до сві­ту, не­ро­зум­на на­ма­га­є­ться при­сто­су­ва­ти світ до се­бе. То­му про­грес зав­жди за­ле­жить від не­ро­зум­них».

Ген­рі Форд: «Нев­да­ча – це про­сто мо­жли­вість по­ча­ти зно­ву, але вже більш му­дро».

То­мас Еді­сон: «Наш ве­ли­кий не­до­лік у то­му, що ми за­над­то швид­ко опу­ска­є­мо ру­ки. Най­більш пра­виль­ний шлях до успі­ху – весь час на­ма­га­ти­ся спро­бу­ва­ти ще раз».

Джим Рон: «Ра­ні­ше я ка­зав: «Я спо­ді­ва­ю­ся, що все змі­ни­ться». Зго­дом я зро­зу­мів, що існує лише один спо­сіб, аби все змі­ни­ло­ся – змі­ни­ти­ся самому». Уор­рен Баф­фет:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.