Тре­на­жер від­сте­же­н­ня зу­мов­ле­но­сті «Ви­бір ко­ла»

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю - Впра­ва ви­ко­ну­є­ться 5–10 хви­лин із за­кри­ти­ми очи­ма в ти­ші. Ба­жа­но ма­ти до­свід пра­кти­ки стій­кої кон­цен­тра­ції («КЖ», № 3 /2017, стор. 64)

За­крий­те очі і уявіть чер­во­не ко­ло, по­тім, очи­стив­ши вну­трі­шній екран, уявіть жов­те ко­ло, по­тім – зе­ле­не. Да­лі з ма­лень­ки­ми па­у­за­ми зно­ву уяв­ляй­те ко­ло обра­но­го ко­льо­ру з цьо­го спи­ску. Ко­льо­ри мо­жуть по­вто­рю­ва­ти­ся. Суть у то­му, щоб про­ни­кну­ти в мо­мент «до-», ко­ли ви оби­ра­є­те і зна­є­те, який ко­лір бу­де на­сту­пним, але ще не ба­чи­те йо­го в уяві, і ні­як по-ін­шо­му не на­зи­ва­є­те, не (пе­ре)по­зна­ча­є­те. цей мо­мент – те мі­сце, де стає зро­зумі­ло, як ви при­йма­є­те рі­ше­н­ня. По­трі­бно упо­віль­ни­ти мит­тє­вий про­цес по­яви ко­ла в уяв­лен­ні, роз­тя­гну­ти у ча­сі, щоб всти­га­ти по­мі­ча­ти ви­бір за мить до то­го, як ви йо­го уяви­те – що пе­ре­дує по­яві ко­ла, що до ко­ла. Ко­ли ми ба­чи­мо в уяві – ви­бір уже зро­бле­но, рі­ше­н­ня вже прийня­то. Спо­сте­рі­га­ю­чи за сво­їм ви­бо­ром, ми ні­би про­ни­ка­є­мо на «ку­хню прийня­т­тя рішень». Якщо вда­сться утри­ма­ти ува­гу в то­чці «до-», ви по­чне­те ро­зу­мі­ти, на яку ін­фор­ма­цію, стра­те­гію, оцін­ку ви спи­ра­є­тесь у прийнят­ті рішень. З цьо­го мо­мен­ту по­чи­на­є­ться са­мо­до­слі­дже­н­ня про­це­су ви­бо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.