2018-й – Рік Си­ли

KOLESO ZHITTJA - - Ahohc -

Пер­ший но­мер ро­ку – осо­бли­вий: стар­тує на­сту­пний ви­ток жи­т­тя. Ми зви­кли спри­йма­ти мрію як щось ін­фан­тиль­но-ва­ніль­не. Ме­та, стра­те­гія, на­віть мі­сія отри­ма­ли по­че­сні­ше і ва­жли­ві­ше мі­сце у на­ших пла­нах, ніж ефе­мер­на мрія, яка по­стій­но ви­сли­зає. Ми про­по­ну­є­мо вам ки­ну­ти ви­клик со­бі, сво­є­му ра­ціо­наль­но-пра­гма­ти­чно­му суб'єкту спо­жи­ва­н­ня, який у по­го­ні за ща­стям втра­тив са­ме ща­стя. У не­скін­чен­но­му пра­гнен­ні вта­му­ва­ти го­лод не­до­ста­тно­сті він пе­ре­ме­лює у сво­є­му че­ре­ві енер­гію, ува­гу, час, жи­т­тя... Яким ви хо­че­те ба­чи­ти своє жи­т­тя? На­ві­що ви на­ро­ди­ли­ся – ку­пи­ти, ви­тра­ти­ти, про­да­ти, на­ко­пи­чи­ти? А мо­же, все-та­ки вті­ли­ти, про­я­ви­ти, ожи­ви­ти? До то­го ж не в ци­фрах, кро­ках і стро­ках. Про це пі­зні­ше. Спо­ча­тку по­трі­бно спі­йма­ти на­тхне­н­ня, свій ві­тер. Від­чу­ти йо­го, до­тя­гну­ти­ся до мрії. Се­ред без­лі­чі мо­жли­вих ба­жань зна­йти не нав'яза­не, а своє. Від­чу­ти йо­го, впі­зна­ти за за­па­хом, сма­ком, від­чу­т­тям ра­до­сті, на­тхне­н­ня, за ін­тим­ним мов­ча­зним зна­н­ням: «Так, це во­но!» Най­ва­жли­ві­ші ре­чі на сві­ті – ір­ра­ціо­наль­ні, не­ві­до­мі, не­вло­ви­мі. Лю­бов, кра­са, ща­стя, на­тхне­н­ня, бла­го­дать, ра­дість... Як їх ви­мі­ря­ти? Мрію по­трі­бно від­чу­ва­ти і йти до неї на до­тик. Зви­чай­но, хо­че­ться, щоб жи­т­тя те­кло за за­да­ним кур­сом, у пев­них ме­жах, під кон­тро­лем і з га­ран­ті­я­ми. Але із мрі­єю так не ви­йде. Во­на ви­ма­гає онов­ле­н­ня, від­по­від­но­сті їй. До­ве­де­ться впу­сти­ти спон­тан­ність і не­ві­до­мість у своє жи­т­тя, опи­ра­ю­чись на не­спо­ді­ван­ку, роз­ши­ри­ти го­ри­зон­ти сво­го ба­че­н­ня, ри­зи­кну­ти і до­ві­ри­ти­ся чу­т­тю, ло­ви­ти ві­тер, змі­ню­ва­ти ві­три­ла і на­віть на­прям. Але не ви­пу­ска­ти мрію з ува­ги! Ві­ри­ти в неї! Адже крім вас – ні­ко­му. Жи­т­тя в не­ви­зна­че­но­сті – це тренд на­шо­го ча­су. І по­трі­бно пов'яза­ти йо­го зі сво­єю мрі­єю. Ма­як по­ви­нен бу­ти яскра­вим, а став­ка – ви­со­кою. Са­ме за­раз світ не­ймо­вір­но чу­тли­вий до на­ла­шту­вань на істин­ність. На­сту­пний рік ми при­свя­чу­є­мо по­хо­ду за Си­лою. Адже мрія, по­при всю її ні­жність і кри­хкість, – це не ви­пад­ко­вість або за­до­во­ле­н­ня. Це не­ймо­вір­на смі­ли­вість та зу­хва­лість ки­ну­ти ви­клик сво­їм обме­же­н­ням, стра­хам, ілю­зі­ям. Ра­зом з ва­ми ми бу­де­мо зби­ра­ти свою си­лу, змі­та­ю­чи пі­сок зі зви­чних по­нять, ого­лю­ю­чи за­гу­бле­ну істи­ну про се­бе, ство­рю­ю­чи кра­су і гар­мо­нію жи­т­тя. На­пов­не­ний енер­гі­єю і те­плом рук твор­ця пі­сок утво­рює про­сті і ясні сю­же­ти, які так са­мо швид­ко­плин­ні, як і ко­жна уні­каль­на мить на­шо­го жи­т­тя. Спо­віль­ні­ться і до­зволь­те со­бі на­со­ло­ди­ти­ся кра­сою мо­мен­ту, від­чу­ти на­пов­не­ність і си­нер­гію про­я­вів бо­же­ствен­но­го в ко­жно­му з нас!

З ві­рою в по­тен­ці­ал ва­ших най­смі­ли­ві­ших мрій, ви­да­вець жур­на­лу «Ко­ле­со Жи­т­тя» Інес­са Крав­чен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.