До­слі­дже­н­ня «Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу…»,

або Мрії здій­сню­ю­ться!

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Ані­ма­тор Ан­дже­ло Ва­лен­те ( Ângelo Valente) та ге­рон­то­лог Со­фія Ну­ніс (Sofia Nunes) на­ди­хну­ли­ся зна­ме­ни­тим арт-про­е­ктом «Before I Die» («Перш ніж по­мер­ти») та ви­рі­ши­ли з'ясу­ва­ти мрії лю­дей на подаль­ше жи­т­тя. З ці­єю ме­тою во­ни по­їха­ли до спіль­но­ти Га­фа­на-ді-кар­мо­центр у Авей­ру (Пор­ту­га­лія) і за­про­по­ну­ва­ли лі­тнім чо­ло­ві­кам та жін­кам із при­тул­ку про­дов­жи­ти фра­зу «Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу...» Іні­ці­а­то­ри отри­ма­ли ду­же рі­зно­ма­ні­тні від­по­віді: від ба­жа­н­ня по­фар­бу­ва­ти во­лос­ся див­ним ко­льо­ром чи по­лі­та­ти на лі­та­ку – до від­нов­ле­н­ня зо­ру, щоб отри­ма­ти мо­жли­вість зно­ву ба­чи­ти світ. Що б ви хо­ті­ли зро­би­ти, перш ніж по­мер­ти?

«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу во­ди­ти ав­тів­ку»

«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу по­вер­ну­ти­ся на ко­ра­бель»

Ав­то­ри про­е­кту не обме­жи­ли­ся тіль­ки фо­то­гра­фу­ва­н­ням «мрій­ни­ків». Во­ни осо­би­сто до­по­мо­гли здій­сни­ти ба­жа­н­ня лі­тніх лю­дей, про що свід­чать сві­тли­ни ща­слив­чи­ків, у яких здій­сни­ла­ся мрія. Цей при­клад до­во­дить ба­га­тьом із тих, хто по­не­ві­ряв­ся, що мрії мо­жуть і по­вин­ні здій­сню­ва­ти­ся та до­да­ва­ти ща­стя й на­пов­не­но­сті в на­шо­му жит­ті. На­віть то­ді, ко­ли не­має на­дії на їх ре­а­лі­за­цію, бу­ває до­ста­тньо ма­ти мрію і за­яви­ти про неї.

«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу за­спі­ва­ти для ба­га­тьох лю­дей»

«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу ке­ру­ва­ти лі­та­ком»

«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу по­ба­чи­ти гру «Бен­фі­ки»

Ph Photo t Credit: Ângelo Valente and Sofia Nunes. Фо­то­ма­те­рі­а­ли на­да­ні з ар­хі­ву Ан­дже­ло Ва­лен­те і Со­фії Ну­ніс

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.