Дж­йо­тиш – шлях пі­зна­н­ня се­бе

Ве­ди­чна астро­ло­гія не дає го­то­вих рі­шень для досягнення успі­ху і ща­стя. Во­на до­по­ма­гає зро­зу­мі­ти своє при­зна­че­н­ня, по­да­ро­ва­ні при­ро­дою яко­сті і та­лан­ти, ре­а­лі­зо­ву­ва­ти своє при­зна­че­н­ня. Про те, як пра­виль­но роз­по­ря­ди­ти­ся ци­ми зна­н­ня­ми, по­ді­ли­ла­ся з «КЖ» фа

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Бе­сі­ду ве­ла Іри­на Скри­пак

Оле­на Ма­ка­ро­ва

Що та­ке ве­ди­чна астро­ло­гія, або дж­йо­тиш, і в чо­му її від­мін­ність від за­хі­дної астро­ло­гії? Дж­йо­тиш – це ста­ро­дав­нє зна­н­ня про вза­є­мозв'язок лю­ди­ни і Все­сві­ту, що від­кри­ває при­зна­че­н­ня, з яким ми при­хо­ди­мо в цей світ. Дж­йо­тиш має ду­же дав­нє ко­рі­н­ня – це зна­н­ня бу­ло за­ли­ше­не люд­ству по­над 7000 ро­ків то­му, ко­ли лю­ди жи­ли в більш під­не­се­но­му, про­ясне­но­му ста­ні ро­зу­му. То­ді бу­ло пе­ре­дві­ще­но, що на­ста­не епо­ха Ка­лі-юга – «тем­ні ча­си», ко­ли сві­до­мість лю­дей не бу­де спри­йма­ти Сві­тло. Від­по­від­но, при на­ро­джен­ні пам'ять лю­ди­ни про се­бе, свої яко­сті, при­ро­ду і пра­гне­н­ня бу­де за­кри­тою. Ве­ди­чна астро­ло­гія крізь при­зму кар­ти на­ро­дже­н­ня до­по­ма­гає лю­ди­ні отри­ма­ти зна­н­ня про те, з яким зав­да­н­ням і ме­тою во­на при­йшла у цей світ. Близь­ко 10 ро­ків я за­йма­ла­ся за­хі­дною астро­ло­гі­єю, перш ніж по­ча­ла ці­ка­ви­ти­ся ве­ди­чною. За­хі­дна астро­ло­гія ви­ко­ри­сто­вує рі­зні пе­ред­ба­чу­валь­ні те­хні­ки й орі­єн­то­ва­на на пе­ред­ба­че­н­ня май­бу­тньо­го, а та­кож на пи­та­н­ня пси­хо­ло­гії лю­ди­ни. Ве­ди­чна астро­ло­гія, або дж­йо­тиш, – це на­у­ка про кар­му і дхар­му лю­ди­ни. Во­на орі­єн­то­ва­на на са­мо­до­слі­дже­н­ня, са­мо­пі­зна­н­ня і са­мо­ре­а­лі­за­цію лю­ди­ни. У цьо­му, якщо бу­ти ла­ко­ні­чною, основ­на від­мін­ність. Для ме­не сьо­го­дні ду­же

Зна­ти свою кар­ту на­ро­дже­н­ня – озна­чає ма­ти орі­єн­тир і ро­зу­мі­н­ня зав­да­н­ня, з яким ду­ша при­йшла в цей світ

цін­ним і акту­аль­ним є з'єд­на­ти на­у­ку і ду­хов­ність. То­му у сво­їй пра­кти­ці я ро­блю син­тез ста­ро­дав­ніх знань і остан­ніх на­у­ко­вих від­крит­тів у сфе­рі кван­то­вої фі­зи­ки, ге­не­ти­ки та роз­ви­тку сві­до­мо­сті лю­ди­ни.

Для чо­го по­трі­бна кар­та на­ро­дже­н­ня лю­ди­ни? Що во­на ви­зна­чає – наш шлях, дхар­му, чи до­свід – кар­му? Кар­та на­шо­го на­ро­дже­н­ня від­обра­жає ба­ланс кар­ми, то­му що ми не при­хо­ди­мо в це жи­т­тя з чи­сто­го ар­ку­ша. Є пев­на істо­рія, що скла­да­є­ться з на­слід­ків на­ших по­пе­ре­дніх дій і то­го, як ми ра­ні­ше роз­по­ря­ди­ли­ся на­шою жит­тє­вою си­лою. При­ро­дно, кар­та на­ро­дже­н­ня від­обра­жає і на­шу дхар­му, тоб­то те, що за­кла­де­но в нас і має че­рез нас роз­кві­тну­ти. Пла­не­ти і зір­ки зна­хо­дя­ться у по­стій­но­му ру­сі, і в ко­жен мо­мент ча­су на Зем­лі на­ро­джу­є­ться жи­ва істо­та – та­ким чи­ном Все­світ ма­те­рі­а­лі­зу­є­ться і че­рез нас ви­яв­ляє се­бе. Ко­жній лю­ди­ні вла­сти­вий пев­ний на­бір яко­стей, за­фі­ксо­ва­ний мо­мен­том на­ро­дже­н­ня, які по­вин­ні бу­ти ви­ра­же­ні як аспе­кти на­шої Бо­же­ствен­ної при­ро­ди. У су­ча­сно­му сві­ті лю­ди, пе­ре­бу­ва­ю­чи під впли­вом про­па­ган­ди успі­ху і куль­ту досягнення, біль­ше на­ці­ле­ні на ма­те­рі­аль­ний аспект жи­т­тя. Во­ни при­хо­дять до астро­ло­га із про­ха­н­ням ска­за­ти, що їм ро­би­ти, ку­ди пра­гну­ти, які ці­лі ре­а­лі­зу­ва­ти. Про те, що сто­су­є­ться вну­трі­шньо­го при­зна­че­н­ня, істин­но­го сен­су і змі­сту жи­т­тя, за­пи­тує не ба­га­то лю­дей. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що при­зна­че­н­ня лю­ди­ни не зав­жди пов'яза­не із со­ці­аль­ни­ми і ма­те­рі­аль­ни­ми ре­ча­ми – во­но мо­же сто­су­ва­ти­ся до­сві­ду, який отри­мує лю­ди­на у про­це­сі сво­їх від­но­син. Ми пра­гне­мо по­тра­пи­ти з одні­єї то­чки в ін­шу, тоб­то чо­гось до­сяг­ти, зна­йти що-не­будь, але ва­жли­во усві­дом­лю­ва­ти і від­чу­ва­ти в цьо­му про­це­сі, який до­свід ми на­бу­ва­є­мо та які яко­сті про­яв­ля­є­мо і роз­ви­ва­є­мо. Для на­шої ду­ші і на­шо­го вну­трі­шньо­го «Я» це має справ­жню цін­ність. Це і є дхар­ма, що ре­а­лі­зу­є­ться. Від­по­від­но, ко­ли ми зна­є­мо сце­на­рій сво­го жи­т­тя, який роз­кри­ва­є­ться че­рез кар­ту на­ро­дже­н­ня, нам лег­ко орі­єн­ту­ва­ти­ся на те справ­жнє, чо­му ми мо­же­мо до­ві­ря­ти в со­бі, і то­ді ми не так бу­де­мо схиль­ні до зов­ні­шньої про­па­ган­ди і фа­кто­рів зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, які зу­мов­лю­ють ко­жну лю­ди­ну. Зна­ти свою кар­ту на­ро­дже­н­ня – озна­чає ма­ти орі­єн­тир і ро­зу­мі­н­ня, з чим ва­ша ду­ша при­йшла у цей світ, який ваш по­тен­ці­ал і в якій сфе­рі він мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ний.

Як зна­н­ня кар­ти на­ро­дже­н­ня до­по­ма­гає пе­ре­жи­ти скла­дні пе­рі­о­ди, які в ній мо­жуть бу­ти від­обра­же­ні? Ми всі при­хо­ди­мо у світ із пев­ним ба­га­жем, який сфор­му­вав­ся у ре­зуль­та­ті на­ших дій у по­пе­ре­дніх вті­ле­н­нях. І, при­ро­дно, отри­му­є­мо зво­ро­тний зв'язок. Са­ме зво­ро­тний зв'язок, а не по­ка­ра­н­ня. Лю­ди­на ство­ре­на Твор­цем за сво­їм обра­зом і по­до­бою, і в ній теж за­кла­де­ний ме­ха­нізм тво­ри­ти і ство­рю­ва­ти. Мо­жна ска­за­ти, що за­кон кар­ми ре­а­лі­зу­є­ться за до­по­мо­гою ме­ха­ні­зму «зво­ро­тно­го зв'яз­ку». До нас по­вер­та­є­ться ре­зуль­тат по­зи­тив­них і не­га­тив­них дій, зро­бле­них на­ми ко­лись. Ва­жли­во, щоб лю­ди­на ро­зумі­ла, який вну­трі­шній зміст за­кла­де­ний у пе­рі­од «не­га­тив­них» ци­клів, що ця си­ту­а­ція їй по­ка­зує і яке во­на має зна­че­н­ня. То­ді і про­жи­ва­н­ня та­ких пе­рі­о­дів не бу­де спри­йма­ти­ся тра­гі­чно. Я не лю­блю вжи­ва­ти сло­во «не­га­тив­ний» у жо­дно­му з аспе­ктів, оскіль­ки все має аб­со­лю­тну цін­ність і ко­ристь. На­віть ду­же жорс­ткі і скла­дні си­ту­а­ції да­ють нам очи­ще­н­ня, фор­му­ють вну­трі­шній стри­жень, і в під­сум­ку ми під­ні­ма­є­мо­ся на ща­бель ви­ще. При­ро­дно, що ко­ли лю­ди­на про­хо­дить че­рез не­про­сті пе­рі­о­ди, то мо­жна їй до­по­мог­ти не тіль­ки на рів­ні усві­дом­ле­н­ня. Існу­ють те­хні­ки, пов'яза­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням мантр, – у ве­ди­чній тра­ди­ції їх на­зи­ва­ють «упайя», або про­ти­о­тру­тою для ней­тра­лі­за­ції не­га­тив­них ефе­ктів і усу­не­н­ня дис­ба­лан­су пла­не­тних енер­гій.

Якою бу­ває кар­ма? Існує кіль­ка ви­дів кар­ми. На­при­клад, най­щіль­ні­ший її вид, ко­ли лю­ди­на обов'яз­ко­во по­вин­на прой­ти че­рез по­тік по­дій і си­ту­а­цій, – це зрі­ла кар­ма, з якою ні­чо­го не мо­жна зро­би­ти. Є вид кар­ми, який мо­жна ней­тра­лі­зу­ва­ти шля­хом кар­ма-йо­ги, тоб­то здій­сню­ю­чи пев­ні пра­виль­ні дії. Найм'якший вид кар­ми пов'яза­ний з тим, що у лю­ди­ни є де­які спо­тво­ре­н­ня на рів­ні ро­зу­мі­н­ня жит­тє­вих цін­но­стей і прі­о­ри­те­тів. Ці спо­тво­ре­н­ня мо­жна від­ко­ри­гу­ва­ти, при­йшов­ши до пра­виль­но­го ро­зу­мі­н­ня. На­при­клад, зви­чка при­хо­ву­ва­ти що­не­будь, не до­го­во­рю­ва­ти, при­мен­шу­ва­ти чи пе­ре­біль­шу­ва­ти – це мо­же бу­ти ви­прав­ле­но са­мою лю­ди­ною.

Ко­ли в гар­мо­ній­ній, на пер­ший по­гляд, па­рі дов­го не­має ді­тей – це кар­ма? Сьо­го­дні це пи­та­н­ня акту­аль­не, то­му що во­но сто­су­є­ться гло­баль­но­го ци­клу,

Ва­жли­во, щоб лю­ди­на ро­зумі­ла, який сенс за­кла­де­ний у пе­рі­о­дах «не­га­тив­них» ци­клів

крізь який про­хо­дить пла­не­та Зем­ля. Ця тен­ден­ція пов'яза­на з тим, що у душ, які при­хо­дять на Зем­лю з ви­щих сві­тів або пла­нів (за ін­ду­їст­ською ко­смо­ло­гі­єю. – Прим. ред.), ба­жа­н­ня вті­лю­ва­ти­ся мі­ні­маль­не, і не­має ті­єї кар­ми, що зо­бов'язу­ва­ла б їх при­йма­ти вті­ле­н­ня. Їх вті­ле­н­ня тут – це мо­же бу­ти їх вла­сним ба­жа­н­ням і мі­сі­єю при­не­сти Сві­тло і кра­су в цей світ. За­раз до­сить ча­сто мо­жна спо­сте­рі­га­ти кар­ти­ну, ко­ли в осві­че­них, ін­те­лі­ген­тних і за­без­пе­че­них лю­дей ви­ни­ка­ють про­бле­ми із за­ча­т­тям ди­ти­ни. А лю­ди, що ча­сом пе­ре­бу­ва­ють на ме­жі бі­дно­сті, не ма­ють про­блем із ді­то­на­ро­дже­н­ням. То­му спо­сте­рі­га­є­ться сві­то­ва тен­ден­ція: у кра­ї­нах тре­тьо­го сві­ту – ви­со­ке ді­то­на­ро­дже­н­ня, а в роз­ви­не­них дер­жа­вах – де­мо­гра­фі­чна про­бле­ма.

Як це пов'яза­не з кар­тою на­ро­дже­н­ня? У та­кій си­ту­а­ції за кар­та­ми на­ро­дже­н­ня чо­ло­ві­ка і жін­ки мо­жна по­ба­чи­ти скла­дно­щі, що мо­жуть бу­ти в них у сфе­рі, пов'яза­ній із за­ча­т­тям ди­ти­ни. По­трі­бно по­ди­ви­ти­ся, яка пла­не­та пра­вить сфе­рою ді­то­на­ро­дже­н­ня, а по­тім ви­зна­чи­ти спри­я­тли­ві по­єд­на­н­ня і ци­кли для за­ча­т­тя. Так мо­жна ви­бра­ти пе­рі­од, який бу­де більш спри­я­тли­вим. У ве­ди­чній тра­ди­ції є ко­ри­гу­ю­чі за­со­би, які да­ють змо­гу за до­по­мо­гою мантр і пев­них пра­ктик звер­ну­ти­ся до Бо­же­ствен­но­го Дже­ре­ла за бла­го­сло­ве­н­ням на­ро­ди­ти ди­ти­ну, на­ді­ле­ну гі­дни­ми яко­стя­ми і че­сно­та­ми.

Які є фа­кто­ри су­мі­сно­сті па­ри? В Ін­дії існує тра­ди­ція: ко­ли ди­ти­на на­ро­джу­є­ться – сі­мей­ний астро­лог від­ра­зу мо­же при­гля­да­ти і під­би­ра­ти їй па­ру все­ре­ди­ні ка­сти. Ча­сто тра­пля­є­ться, що дов­гий час не вда­є­ться пі­ді­бра­ти від­по­від­но­го пар­тне­ра. Пі­дбір про­во­ди­ться мі­ні­мум за чо­тир­над­ця­тьма кри­те­рі­я­ми, один з яких від­по­від­ає за про­дов­же­н­ня ро­ду. За ко­жним із цих па­ра­ме­трів про­во­ди­ться окре­мий роз­ра­ху­нок. За мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми за ба­га­то ро­ків пра­кти­ки мо­жу ска­за­ти, що 100% су­мі­сно­сті за всі­ма рів­ня­ми не бу­ває. Є пев­ний на­бір фа­кто­рів, до­сить гар­них, і во­ни мо­жуть ста­ти фун­да­мен­том по­бу­до­ви від­но­син.

Чи по­трі­бно під час ви­бо­ру пар­тне­ра звер­та­ти­ся до астро­ло­га? Якщо лю­ди по­лю­би­ли одне одно­го – їм по­трі­бно бу­ти ра­зом. Зав­да­н­ня астро­ло­га – у то­му, щоб роз­по­ві­сти па­рі про силь­ні сто­ро­ни со­ю­зу, а та­кож про те, над чим по­трі­бно по­пра­цю­ва­ти, щоб со­юз змі­цню­вав­ся і кві­тнув. Та­ким чи­ном, гар­мо­нія бу­де під­три­ма­на, і жи­т­тя від­криє но­ві мо­жли­во­сті для зро­ста­н­ня і роз­ви­тку че­рез ва­ші лю­бов­ні вза­є­ми­ни.

Пра­виль­но, що го­лов­не в кар­ті пар­тне­рів – гар­мо­ній­на вза­є­мо­дія Мар­са і Ве­не­ри? Не зов­сім. Крізь по­зи­цію Мар­са і Ве­не­ри мо­жна ба­чи­ти се­ксу­аль­ну при­ро­ду лю­ди­ни. Ці пла­не­ти та­кож пов'яза­ні зі вну­трі­шні­ми чо­ло­ві­чим і жі­но­чим ар­хе­ти­па­ми. Але те, з чим ко­жна лю­ди­на при­йшла в цей світ, яка її кар­мі­чна пам'ять, осо­бли­во­сті її пси­хо­ло­гії, – це ви­зна­ча­є­ться по­зи­ці­єю Мі­ся­ця. І якщо в кар­ті су­мі­сно­сті є скла­дні аспе­кти між Мар­сом і Мі­ся­цем, то це мо­же про­яв­ля­ти­ся як го­стрі ре­а­кції одне на одно­го і ча­сті кон­флі­кти.

Як ве­ди­чна астро­ло­гія тра­ктує «кар­мі­чні сто­сун­ки»? У пла­не­тар­но­му ци­клі, який ми за­раз про­жи­ва­є­мо, ба­га­то со­ю­зів дій­сно є кар­мі­чни­ми. Це озна­чає, що лю­ди­на, з якою ми всту­па­є­мо в сто­сун­ки, при­йшла в на­ше жи­т­тя для пев­них уро­ків, щоб по­ка­за­ти нам ре­зуль­та­ти на­ших дій у ми­ну­лих жи­т­тях. Ра­зом із нею ми по­вин­ні про­жи­ти свій кар­мі­чний сце­на­рій.

У чо­му від­мін­ність по­нять «кар­ма» і «дхар­ма»? Дхар­ма – це слі­ду­ва­н­ня сво­їй спо­кон­ві­чній при­ро­ді. Кар­ма – те, що ство­рю­є­ться ав­то­ма­ти­чно, ко­ли лю­ди­на не йде за сво­єю при­ро­дою. Ко­ли лю­ди­на ре­а­лі­зує свою при­ро­ду і про­жи­ває те, що за­кла­де­но в ній, як свої при­ро­дні яко­сті, до яких схи­ля­є­ться сер­це і тя­гне ду­ша, то во­на бу­де йти за сво­єю дхар­мою. Все, що ми ба­чи­мо в су­ча­сно­му со­ці­аль­но­му і су­спіль­но­му устрої, спри­яє то­му, що ди­ти­на зма­ле­чку втра­чає зда­тність до­слу­ха­ти­ся до сво­го при­ро­дно­го про­я­ву. Зов­ні­шнє се­ре­до­ви­ще і за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції ста­ють при­чи­ною від­хи­ле­н­ня лю­ди­ни від спів­на­ла­што­ва­но­сті зі сво­їм вну­трі­шнім зна­н­ням і ри­тмом жи­т­тя, по­сту­по­во­го за­бу­т­тя сво­єї при­ро­дної су­ті. Ко­ло­саль­ний по­тік ін­фор­ма­ції і вплив зов­ні­шньо­го сві­ту по­сла­блює на­шу зда­тність від­чу­ва­ти се­бе, чу­ти свій вну­трі­шній го­лос і йти за ним. Са­ме че­рез це ми мо­же­мо всту­пи­ти у вза­є­ми­ни, які не від­по­від­а­ють на­шим при­ро­дним яко­стям, схиль­ні ви­би­ра­ти пар­тне­ра, з яким по­тра­пля­є­мо у по­мил­ко­ві для нас те­ми і, від­по­від­но, отри­му­є­мо не жит­тє­ствер­джу­ю­чий до­свід. І так ми са­мі ство­рю­є­мо сві­жу кар­му, що не має ні­яко­го сто­сун­ку до по­пе­ре­дніх ци­клів.

У душ, що при­хо­дять зі сві­тів ви­щих рів­нів, ба­жа­н­ня вті­лю­ва­ти­ся на Зем­лі мі­ні­маль­не

Про­дов­же­н­ня – у на­сту­пних но­ме­рах «КЖ»

ОЛЕ­НА МА­КА­РО­ВА Про­фе­сій­ний ве­ди­чний астро­лог, гід си­сте­ми «Ди­зайн Лю­ди­ни», ав­тор осві­тньо­го і про­сві­тни­цько­го про­е­кту «Гео­ме­трія До­лі»; за­йма­є­ться пра­кти­кою астро­ло­гі­чно­го кон­суль­ту­ва­н­ня з 2004 ро­ку; про­во­дить ав­тор­ські се­мі­на­ри із са­мо­пі­зна­н­ня, осо­би­сті­сно­го зро­ста­н­ня і ду­хов­но­го роз­ви­тку лю­ди­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.