Три кро­ки до спів­твор­чо­сті з «Ви­щим Я»

На­ше «Ви­ще Я» не по­тре­бує ви­зна­н­ня або ві­ри, во­но про­сто є і що­хви­ли­ни го­то­ве на­пов­ни­ти ко­жно­го з нас енер­гі­єю і си­лою. Чи чу­є­те ви йо­го, чи від­чу­ва­є­те, чи вмі­є­те при­йма­ти йо­го да­ри? При­йшов час про­кла­сти свій шлях до пов­но­ти жи­т­тя та спів­твор­чо­сті.

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Оле­на Та­ра­рі­на

Якщо

зро­зу­мі­ти, як фун­кціо­ну­ють рі­зні яви­ща жи­т­тя, то мо­жна на­вчи­ти­ся ни­ми ке­ру­ва­ти. Це сто­су­є­ться і ва­шої твор­чої ча­сти­ни, і му­дро­сті, і «Ви­що­го Я». Пі­знав­ши йо­го, ви на­вчи­те­ся ба­чи­ти жит­тє­ві по­дії в усій їх пи­шно­ті і спря­мо­ву­ва­ти свій шлях у ба­жа­не ру­сло. Ро­з­гля­не­мо три основ­ні кро­ки для пі­зна­н­ня сво­го «Ви­що­го Я».

ОЛЕ­НА ТА­РА­РІ­НА Сер­ти­фі­ко­ва­ний на­вчаль­ний арт­те­ра­певт, бі­знес-тре­нер, ко­уч, пре­зи­дент Схі­дно­укра­їн­ської асо­ці­а­ції арт-те­ра­пії, ор­га­ні­за­тор між­на­ро­дних фе­сти­ва­лів, ав­тор книг, ме­та­фо­ри­чних карт, транс­фор­ма­цій­них ігор, те­ле­екс­перт. Пра­кти­чний пси­хо­лог ви­щої

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.