На­ве­де­н­ня фо­ку­са (ви­окрем­ле­н­ня ча­сти­ни се­бе, яка обме­жує)

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Пе­ре­бу­ва­ю­чи у по­єд­нан­ні зі сво­їм ду­хов­ним дже­ре­лом, збе­рі­га­ю­чи об'єд­ну­ю­че по­ле прийня­т­тя і лю­бо­ві, ви­зна­чте: – суть кон­флі­кту; – свої пе­ре­ко­на­н­ня, які обме­жу­ють, і де­стру­ктив­ні мо­де­лі по­ве­дін­ки у кон­кре­тній си­ту­а­ції; – що для вас ва­жли­во і цін­но в цій си­ту­а­ції і у жит­ті за­га­лом.

Ві­д­окрем­те­ся від ча­сти­ни се­бе, яка утри­мує в по­лі від­окрем­ле­но­сті, бо­роть­би, су­пе­ре­чно­стей.

Ро­з­глянь­те свою су­пе­ре­чли­ву ча­сти­ну від­кри­то і че­сно, усві­дом­лю­ю­чи її при­хо­ва­ні мо­ти­ви і пра­гне­н­ня.

При­йміть «слаб­ку», ви­ті­сне­ну ча­сти­ну се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.