За­пам’ятай­те прин­ци­пи фун­кціо­ну­ва­н­ня «Ви­що­го Я»

KOLESO ZHITTJA - - Я cmbproю -

По­ди­ві­ться на свої оцін­ки – з них скла­да­є­ться пі­ра­мі­да ва­шої три­єд­но­сті на шля­ху до «Ви­що­го Я». На­скіль­ки во­на стій­ка, які яко­сті роз­ви­не­ні до­бре, а над яки­ми ще по­трі­бно по­пра­цю­ва­ти? До­ро­га до «Ви­що­го Я» не бу­ває лег­кою. Але во­на вар­та то­го, щоб нею йти. Хо­ча є й та­кі лю­ди, які вза­га­лі не ду­ма­ють про «Ви­ще Я». Однак це від­бу­ва­є­ться то­му, що во­ни про­сто ні­ко­ли не від­чу­ва­ли кон­та­кту з ним. По­ду­май­те про вла­сний ви­бір.

Да­вай­те

уяви­мо, що на дах де­ся­ти­по­вер­хо­во­го бу­дин­ку ви­йшли де­сять лю­дей: один ві­рить у «Ви­ще Я», дру­гий не ві­рить у «Ви­ще Я», тре­тій ві­рить у пси­хо­ло­гію, че­твер­тий – у на­у­ку, п'ятий – в енер­гію Сон­ця то­що. Ці лю­ди ду­же рі­зні, але якщо ра­птом во­ни ви­рі­шать спу­сти­ти­ся з да­ху на зем­лю, то гра­ві­та­ція бу­де ді­я­ти на них одна­ко­во. Річ у то­му, що гра­ві­та­ція не по­тре­бує ві­ри – во­на про­сто є. При­бли­зно так пра­цює «Ви­ще Я», на­пов­ню­ю­чи і пе­ре­бу­ва­ю­чи у вас зав­жди за до­по­мо­гою ста­ну по­то­ку. Ва­ше зав­да­н­ня – роз­ви­ва­ти свої яко­сті і жи­ти так, що­би що­дня на­бли­жа­ти­ся до сво­го «Ви­що­го Я».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.