При­тча про ба­га­ча і Ла­за­ря

KOLESO ZHITTJA - - Я cmbproю -

Жив со­бі ба­гач і не ба­чив, що пе­ред йо­го во­ро­та­ми ле­жить бі­дний по­ра­не­ний Ла­зар – йо­го по­стій­но рва­ли дво­ро­ві пси. Ла­зар був го­то­вий кор­ми­ти­ся тим, що па­дає зі сто­лу ба­га­ча, та той цьо­го не до­зво­ляв. І при­йшов день, по­мер ба­гач і по­мер Ла­зар. Ба­гач був від­не­се­ний в пе­кло, а Ла­зар – до раю. І ко­ли ба­гач му­чив­ся, то під­няв очі до­го­ри, по­ба­чив бі­дно­го Ла­за­ря і зга­дав, як той мо­лив йо­го про їжу. Ав­ра­ам по­мі­тив по­гляд ба­га­ча і ска­зав: «На зем­лі ти отри­мав ве­ли­кі бла­га, але ви­ко­ри­став їх не­пра­виль­но. Тож за­раз ти тут, а Ла­зар – там». То­ді ба­гач по­про­сив Ав­ра­а­ма від­пра­ви­ти бі­дня­ка зно­ву на зем­лю, щоб він на­вчив бра­тів ба­га­ча жи­ти з до­бром, аби убе­рег­ти їх від сво­єї до­лі. Від­по­відь Ав­ра­а­ма за­сму­ти­ла ба­га­ча: «На­віть якщо цей бі­дний чо­ло­вік пов­ста­не з мер­твих і при­йде до тво­їх бра­тів – во­ни по­ба­чать, за­ми­сля­ться, але все одно жи­ти­муть так са­мо. Лю­ди ма­ють про­ро­ків і За­кон Бо­жий, але якщо во­ни не до­три­му­ю­ться цьо­го за­ко­ну, то во­ни не змі­ня­ться».

Р. Та­гор, «О, все­єд­но­сте» Спле­ті­н­ня існу­вань, що ру­ха­ю­ться всю­ди, Ко­жен у со­бі від­чу­ває як ди­во і чу­до.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.