«Ге­ній»

Дра­ма, біо­гра­фія. Ве­ли­ко­бри­та­нія, США (2016)

KOLESO ZHITTJA - - Я oicuby -

Істо­рія вза­є­мин одно­го з най­ві­до­мі­ших у США ре­да­кто­рів Ма­ксвел­ла Пер­кін­са, який за­ли­шав­ся в ті­ні куль­то­вих осо­би­сто­стей, і пи­сьмен­ни­ка, яко­го на­зи­ва­ли най­більш та­ла­но­ви­тим се­ред йо­го по­ко­лі­н­ня, То­ма­са Вул­фа (Джуд Лоу), яко­му від­мов­ля­ли всі ви­дав­ни­цтва. Са­ме Пер­кінс ро­зу­міє, що йо­му до рук по­тра­пив по­тен­цій­ний бес­тсе­лер, а Вулф на­ре­шті зна­хо­дить лю­ди­ну, го­то­ву йо­го під­три­ма­ти. Але що ві­до­мі­шим стає То­мас, тим скла­дні­ши­ми ста­ють їх із Ма­ксом сто­сун­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.