По­тен­ці­ал істин­но­го ви­бо­ру

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - З ві­рою у ваш справ­жній по­тен­ці­ал, Інес­са Крав­чен­ко

Ми­ру­ха­є­мо­ся в ди­на­мі­ці роз­гор­та­н­ня ва­шої мрії у жи­т­тя. Пі­сля то­го як ви­зна­че­ні справ­жні пра­ви­ла і цін­но­сті, при­ро­дним чи­ном ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня: «Чи го­то­вий я за­хи­ща­ти свій ви­бір і цін­но­сті, зро­би­ти на них став­ку у сво­є­му жит­ті?» Це зму­шує по­вер­ну­ти­ся облич­чям до су­ті ва­ших ви­бо­рів. Ваш ви­бір об­умов­ле­ний чи віль­ний? Ви усві­дом­лю­є­те свій ви­бір чи йо­го ро­блять за вас? Що або хто в вас ро­бить оста­то­чний ви­бір? За шир­мою зви­чної низ­ки справ, зро­зумі­лих об­ста­вин і очі­ку­ва­них на­слід­ків кри­є­ться без­ліч зро­зумі­лих ви­бо­рів... Ве­ли­ких і ма­лень­ких, про­стих і скла­дних, ча­сто не­по­мі­тних, ав­то­ма­ти­чних, зро­бле­них по­ха­пцем, з роз­дра­ту­ва­н­ням чи в очі­ку­ван­ні, пе­ред­чут­ті. Те­о­ре­ти­чно ми, зви­чай­но, жи­ве­мо в си­ту­а­ції віль­но­го ви­бо­ру. Але які це ви­бо­ри? Між ес­пре­со й аме­ри­ка­но? Так, кон­цен­тра­ція ка­ви і во­ди рі­зна, і смак від­рі­зня­є­ться, але по су­ті все одна­ко­во: ка­ву го­тує ма­ши­на. Ми об­умов­ле­ні без­ліч­чю чин­ни­ків, обме­жень, уяв­лень, зро­бле­них до нас, які ста­ли ча­сти­ною на­шо­го пов­сяк­де­н­ня. У цій прийня­тій і за­твер­дже­ній ре­аль­но­сті гру­знуть на­ші справ­жні цін­но­сті, на­тхнен­ні мрії, устрем­лі­н­ня ду­ші... Все, що нам за­ли­ша­є­ться, – ви­бра­ти з ви­став­ле­но­го на при­лав­ку асор­ти­мен­ту, при­сто­су­ва­ти­ся до то­го, в чо­му є по­тре­ба і на що ви­ста­чає гро­шей. А їх не ви­ста­чає! Як і ба­га­то чо­го ін­шо­го – ча­су, мо­жли­во­стей, ре­сур­сів, те­плих від­но­син, силь­них чо­ло­ві­ків, ні­жних жі­нок, му­дрих пра­ви­те­лів і ча­сто ро­зу­му... не ви­ста­чає! То­му що ви­бір зро­бле­ний на­ми на­ба­га­то ра­ні­ше. Однак справ­жній ви­бір не в то­му, щоб ви­зна­чи­ти­ся з фа­со­ном одя­гу чи ви­бра­ти з двох зол мен­ше – все­ре­ди­ні ко­жно­го з нас гра йде по-кру­пно­му. Сво­їм ви­бо­ром ми ви­зна­ча­є­мо се­бе в кон­кре­тну си­сте­му ко­ор­ди­нат – пов­но­ти сві­тла чи не­до­ста­тно­сті ма­те­рії. Ми під­твер­джу­є­мо, звід­ки ми ро­дом. При­єд­ну­є­мо­ся, як ште­псель, до обра­ної ме­ре­жі. З ко­жно­го дже­ре­ла – рі­зний вид звер­ху, рі­зна мо­ти­ва­ція і по­ту­жність. При­ро­дно, кін­це­вий ре­зуль­тат теж рі­зний. У цьо­му но­ме­рі жур­на­лу ми про­по­ну­є­мо вам пі­ді­йти до су­ті сво­го го­лов­но­го ви­бо­ру. Чи­тай­те, до­слі­джуй­те, слу­хай­те се­бе і йдіть за тим, що від­кри­ва­є­ться за зви­чни­ми уяв­ле­н­ня­ми і ре­а­кці­я­ми. Ви­зна­чай­те і про­яв­ляй­те ко­ор­ди­на­ти сво­го істин­но­го і справ­жньо­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.