Пе­ре­тво­ре­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

У ста­ні сво­го роз­ши­ре­но­го «Я», у по­єд­нан­ні зі сво­їм Ду­хов­ним дже­ре­лом до­зволь­те сво­їй обме­же­ній по­зи­ції роз­кри­ти­ся все­ре­ди­ні вас.

Здай­те­ся у сво­їй люд­ській не­до­ско­на­ло­сті сво­є­му Ду­хов­но­му дже­ре­лу.

Про­жи­віть чут­тє­во, енер­ге­ти­чно, мен­таль­но процес вну­трі­шньо­го ка­тар­си­су, пе­ре­тво­ре­н­ня і ви­хо­ду: – на ті­ле­сно­му рів­ні – від­пу­ска­н­ня, роз­сла­бле­н­ня, при­плив енер­гії; – на рів­ні Ду­ші – щи­ре ка­я­т­тя, прийня­т­тя сво­єї обме­же­но­сті, спів­чу­т­тя і на­пов­не­н­ня лю­бов'ю цьо­го пе­ре­жи­то­го до­сві­ду Ду­ші; – на рів­ні ро­зу­му – ба­че­н­ня сво­їх ми­ну­лих стра­те­гій, за­ко­но­мір­но­стей і зв'яз­ків у про­я­ві ці­єї обме­же­ної по­зи­ції по жи­т­тю. По­ка­зни­ки пе­ре­тво­ре­н­ня: Від­чу­т­тя лег­ко­сті, ра­до­сті і вну­трі­шньої си­ли. Ясне усві­дом­ле­н­ня сво­го справ­жньо­го ви­бо­ру. Від­чу­т­тя то­таль­ної вдя­чно­сті тим, хто дав мо­жли­вість у жит­тє­вих си­ту­а­ці­ях при­йти до ці­єї ясно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.