На­ве­де­н­ня фо­ку­са (ви­окрем­ле­н­ня ча­сти­ни се­бе, яка обме­жує)

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - – ви­зна­чте у пов­ній че­сно­сті і від­кри­то­сті пе­ред сво­єю Ду­шею, яка ва­ша вну­трі­шня по­зи­ція не­до­ста­тно­сті є при­чи­ною вну­трі­шньо­го кон­флі­кту (на­звіть її); – яка справ­жня ме­та ці­єї по­зи­ції? – чо­му вам бу­ло ви­гі­дно її утри­му­ва­ти? – чи хо­че­те ви, щоб це три­ва­ло,

Утри­му­ю­чи зв'язок зі сво­їм Ду­хов­ним дже­ре­лом, зро­біть крок в епі­центр сво­єї обме­же­ної по­зи­ції.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи все­ре­ди­ні, по­ба­чте, від­чуй­те її у всій пов­но­ті, збе­рі­га­ю­чи зв'язок зі сво­єю Ду­шею. Дай­те мо­жли­вість при­йти вну­трі­шньо­му знан­ню:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.