Пси­хо­ло­гія жі­но­чих аро­ма­тів

KOLESO ZHITTJA - - Листи Читачів -

Ні­жна жін­ка, яка так се­бе спри­ймає і хо­че, щоб до неї ста­ви­ли­ся са­ме так, ви­бе­ре аро­мат без на­тя­ку на ма­ску­лін­ність. Яв­ні і яскра­ві де­рев­ні, шкі­ря­ні, тва­рин­ні но­ти в аро­ма­тах їй не спо­до­ба­ю­ться. Та­кі жін­ки до­бре по­чу­ва­ю­ться у кві­тко­вих і ягі­дних ком­по­зи­ці­ях.

Жін­ка-лі­дер, ді­ло­ва та актив­на, яка са­ма при­ймає рі­ше­н­ня і лю­бить вла­ду, не бу­де спри­йма­ти аро­ма­ти, по­кли­ка­ні де­мон­стру­ва­ти «жі­но­чу слаб­кість». За­зви­чай та­кі жін­ки із за­до­во­ле­н­ням но­сять аро­ма­ти з «чо­ло­ві­чою енер­гі­єю» і не ви­би­ра­ють для се­бе «со­ло­до­щі і кві­то­чки».

Жін­ка, від­кри­та до но­вих сто­сун­ків, ви­бе­ре з без­лі­чі ін­ших яскра­ві, чут­тє­ві і важ­кі аро­ма­ти, які при­вер­нуть до се­бе ува­гу і до­по­мо­жуть грі уя­ви.

Фа­таль­на жін­ка, як пра­ви­ло, ви­би­рає яскра­ві аро­ма­ти з обов'яз­ко­вою ін­три­гою і про­во­ка­ці­єю. За­зви­чай во­на не про­хо­дить повз ту­бе­ро­зу, жа­смин чи гар­де­нію; тва­рин­ні пар­фу­мер­ні но­ти та­кож їй до ду­ші. Та­кі аро­ма­ти при­ва­блю­ють смі­ли­ві­стю і від­вер­ті­стю. Їх но­сять жін­ки, які хо­чуть по­до­ба­ти­ся і лю­блять спо­ку­ша­ти. Бу­ти фа­таль­ною жін­кою – це не тіль­ки на­тов­пи ша­ну­валь­ни­ків і лю­бов­ні при­го­ди, це склад ха­ра­кте­ру і смі­ли­вість бу­ти яскра­вою і не­за­ле­жною. Якщо в жін­ці немає та­ких яко­стей, то для неї яскра­ві аро­ма­ти бу­дуть вуль­гар­ни­ми, на­ха­бни­ми і на­віть за­ду­шли­ви­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.