Пра­кти­кум «Шлях до Cи­ли»:

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

ві­сім кро­ків до ясно­сті Ви­бо­ру

Ми зви­кли до­кла­да­ти фі­зи­чних зу­силь для до­ся­гне­н­ня ре­зуль­та­ту. Але йти по жи­т­тю у ста­ні сво­го істин­но­го ви­бо­ру – це про­яв во­лі ін­шої яко­сті. Узго­дже­ність ду­мок, по­чут­тів, дій дає ду­же тон­ке на­ла­шту­ва­н­ня жи­т­тя, звіль­ня­ю­чи йо­го від не­по­трі­бно­го фо­ну не­до­ста­тно­сті, сум­ні­вів, не­за­до­во­ле­но­сті і по­двій­ної прав­ди.

Уко­жно­го в жит­ті є те, що ви­хо­дить чу­до­во, дає від­чу­т­тя ща­стя, за­до­во­ле­но­сті і на­пов­не­но­сті. Але є аспе­кти, які ви­кли­ка­ють біль у ду­ші, ко­ли хо­че­ться від­вер­ну­ти­ся, про­і­гно­ру­ва­ти про­бле­му і зро­би­ти ви­гляд, що цьо­го немає. Однак усе при­су­тнє у ва­шо­му жит­ті – ре­зуль­тат ра­ні­ше зро­бле­них яв­них чи при­хо­ва­них, не­у­сві­дом­ле­них ви­бо­рів. У нас немає до­сві­ду жи­т­тя у пов­но­ті, до­ста­тку, без­умов­ній лю­бо­ві і не­скін­чен­но­сті. Ми за­ра­же­ні ві­ру­сом не­ста­чі і стра­ху втра­ти­ти, при­чо­му не­ва­жли­во, чо­го це сто­су­є­ться. На­ше ті­ло сти­ска­є­ться, по­чу­т­тя кри­чать, дум­ки на­ро­джу­ють обра­зи без­ви­хо­ді. А не­зри­мий про­від­ник сві­тла все­ре­ди­ні ко­жно­го з нас – наш Дух – не­скін­чен­но че­кає, ко­ли ж ми змо­же­мо від­пу­сти­ти свої сти­сну­ті ку­ла­ки і вди­хну­ти свою справ­жню си­лу, сво­бо­ду, пов­но­ту. Щоб до­да­ти ясно­сті в жи­т­тя, не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти свою вну­трі­шню по­зи­цію в ко­ор­ди­на­тах сві­тла. Ви­бе­ріть для ро­бо­ти са­ме та­ку си­ту­а­цію, де ви від­чу­ва­є­те вну­трі­шній кон­флікт між тим, як є, і тим, як вам хо­ті­ло­ся б по-справ­жньо­му, на пов­ну си­лу. Зви­чай­но, до­ве­де­ться під­твер­ди­ти свій істин­ний ви­бір у без­лі­чі жит­тє­вих си­ту­а­цій. Вже зви­чних, які якось скла­ли­ся... Прой­ти че­рез сму­тні ча­си пе­ре­тво­рень. І всто­я­ти, не від­сту­пи­ти. Але сво­бо­да ство­рю­ва­ти жи­т­тя – гі­дне, справ­жнє, яке на­ро­джу­є­ться з са­мої сер­це­ви­ни вас – то­го вар­та!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.