Про ви­бір Шля­ху

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Якось

п'ять му­дре­ців за­блу­ка­ли в лі­сі. Пер­ший ска­зав: – Я пі­ду на­лі­во, так під­ка­зує моя ін­ту­ї­ція. Дру­гий ска­зав: – Я пі­ду на­пра­во. Не­дар­ма вва­жа­є­ться, що «пра­во» – від сло­ва «пра­вий». Тре­тій ска­зав: – Я пі­ду на­зад. Ми звід­ти при­йшли, от­же, я обов'яз­ко­во ви­йду з лі­су. Че­твер­тий ска­зав: – Я пі­ду впе­ред. Тре­ба ру­ха­ти­ся да­лі: ліс не­о­дмін­но за­кін­чи­ться – і від­кри­є­ться щось но­ве. П'ятий ска­зав: – Ви всі не­пра­ві. Є кра­щий спо­сіб. За­че­кай­те на ме­не. Він зна­йшов най­ви­ще де­ре­во і ви­ліз на ньо­го. По­ки він ліз, усі ін­ші роз­бре­ли­ся, ко­жен у свій бік. Звер­ху він по­ба­чив, ку­ди тре­ба йти, що­би швид­ше ви­йти з лі­су. Тепер він на­віть міг сказати, в якій по­слі­дов­но­сті до­бе­ру­ться до краю лі­су ін­ші му­дре­ці. Він під­няв­ся ви­ще і зміг по­ба­чи­ти най­ко­ро­тший шлях. П'ятий му­дрець зро­зу­мів, що опи­нив­ся над про­бле­мою і ви­рі­шив зав­да­н­ня кра­ще за всіх. Він знав, що зро­бив усе пра­виль­но, а ін­ші – ні. Во­ни бу­ли впер­ті і не по­слу­ха­ли йо­го. А він ви­явив­ся справ­жні­сінь­ким Му­дре­цем?! П'ятий му­дрець по­ми­ляв­ся. Пра­виль­но вчи­ни­ли всі. Пер­ший пі­шов на­лі­во і по­тра­пив у гу­ща­ви­ну. Йо­му до­ве­ло­ся го­ло­ду­ва­ти і хо­ва­ти­ся від ди­ких зві­рів. Але він на­вчив­ся ви­жи­ва­ти в лі­сі, став ча­сти­ною лі­су і міг на­вчи­ти цьо­му ін­ших. Дру­гий пі­шов на­пра­во і зу­стрів роз­бій­ни­ків. Во­ни ві­ді­бра­ли у ньо­го все і зму­си­ли гра­бу­ва­ти ра­зом із ни­ми. Але че­рез де­який час він по­сту­по­во роз­бу­див у роз­бій­ни­ках те, про що во­ни за­бу­ли, – лю­дя­ність і спів­чу­т­тя. Ка­я­т­тя їх бу­ло на­стіль­ки силь­ним, що пі­сля йо­го смер­ті во­ни са­мі ста­ли му­дре­ця­ми. Тре­тій пі­шов на­зад і про­клав че­рез ліс стеж­ку, яка не­за­ба­ром пе­ре­тво­ри­ла­ся на до­ро­гу для всіх охо­чих на­со­ло­ди­ти­ся лі­сом, не ри­зи­ку­ю­чи за­блу­ка­ти. Че­твер­тий пі­шов упе­ред і став пер­шо­від­кри­ва­чем. Він по­бу­вав у мі­сцях, де не бу­вав ні­хто. Він від­крив для лю­дей пре­кра­сні но­ві мо­жли­во­сті, ди­во­ви­жні лі­ку­валь­ні ро­сли­ни і пре­кра­сних тва­рин. А п'ятий, який ви­ліз на де­ре­во, став фа­хів­цем зі зна­хо­дже­н­ня ко­ро­тких шля­хів. До ньо­го звер­та­ли­ся всі, хто хо­тів яко­мо­га швид­ше ви­рі­ши­ти свої про­бле­ми, на­віть якщо це не при­ве­де до роз­ви­тку. Так усі п'яте­ро му­дре­ців ви­ко­на­ли своє при­зна­че­н­ня. У ко­жно­го з нас – своя до­ро­га. Не по­трі­бно тя­гну­ти за со­бою ін­ших, якщо во­ни цьо­го не хо­чуть. Не по­трі­бно від­во­ди­ти лю­ди­ну від її при­зна­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.