Ду­аль­ність жи­т­тя.

Як від­шу­ка­ти пра­виль­ний шлях се­ред без­лі­чі до­ріг

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Як від­шу­ка­ти пра­виль­ний шлях се­ред без­лі­чі до­ріг Сер­гій Бі­лик

Ким би ми бу­ли, як­би не наш ви­бір або як­би ви­бо­ру зов­сім не бу­ло? А що, як ва­рі­ан­ти рі­зно­го ре­зуль­та­ту по­дій за­кла­де­ні вже на кван­то­во­му рів­ні існу­ва­н­ня? Світ змі­ню­є­ться, на­віть ви­хо­дя­чи з на­шо­го фо­ку­су ува­ги. На­ше сприйня­т­тя – вже ме­ха­нізм ви­бо­ру. Біль­ше то­го, ми і є ви­бір.

Що­дня

в на­шій сві­до­мо­сті про­но­ся­ться ти­ся­чі ду­мок, ми за­йма­є­мо­ся де­ся­тком справ – і ні­чо­го не про­хо­дить без слі­ду. Але да­вай­те за­ду­ма­є­мо­ся й усві­до­ми­мо: що та­ке дум­ки і спра­ви?

Про­бле­ма ви­бо­ру

На­ші дум­ки і спра­ви – це рі­зно­вид ін­фор­ма­ції, яку на фі­зи­чно­му рів­ні май­же не­мо­жли­во пов­ні­стю ви­да­ли­ти. Від ко­жної дум­ки і дії за­ли­ша­є­ться слід, який про­я­ви­ться в на­шо­му жит­ті зго­дом. От­же, все, що від­бу­ва­є­ться в на­шо­му жит­ті, – ре­зуль­тат прийня­то­го в ми­ну­ло­му рі­ше­н­ня, на­віть якщо во­но не усві­дом­ле­не. Та­ким чи­ном, усьо­му, що від­бу­ва­є­ться сьо­го­дні, обов'яз­ко­во зна­йде­ться при­чи­на в ми­ну­ло­му, а весь шлях, прой­де­ний на­те­пер, мо­жна вва­жа­ти одним без­пе­рерв­ним ви­бо­ром, де ко­жен крок – на­ше рі­ше­н­ня. Але Все­світ не лю­бить одно­зна­чно­сті: що не ві­зьми – все дво­їсте. Ви­бір зав­жди ме­жує з йо­го від­су­тні­стю. Бу­ва­ють мо­мен­ти, ко­ли рі­ше­н­ня при­йма­є­ться са­ме со­бою, без ви­бо­ру. Це від­бу­ва­є­ться, ко­ли об'єкт то­чно знає, чо­го він хо­че чи не хо­че, або ко­ли йо­го зму­шу­ють. Але най­ча­сті­ше у лю­ди­ни є дві ве­ли­кі про­бле­ми: не­зна­н­ня сво­їх істин­них пра­гнень і прийня­т­тя нав'яза­них про­по­зи­цій, що в ре­зуль­та­ті дає не­зда­тність ви­би­ра­ти своє жи­т­тя.

СЕР­ГІЙ БІ­ЛИК Ней­ро­до­слі­дник, фі­ло­соф, ди­зай­нер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.