Дум­ки на те­му

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Кон­фу­цій:

«Лю­ди­на мо­же зро­би­ти ве­ли­ким шлях, яким іде, але шлях не мо­же зро­би­ти лю­ди­ну ве­ли­кою».

Гер­ман Гес­се:

«У ко­жно­го з нас є тіль­ки одне справ­жнє по­кли­ка­н­ня – зна­йти шлях до са­мо­го се­бе».

Па­у­ло Ко­е­льо:

«На шля­ху ося­гне­н­ня му­дро­сті не тре­ба бо­я­ти­ся, що по­вер­неш не туди».

Фа­ї­на Ра­нев­ська:

«Лю­ди са­мі со­бі вла­што­ву­ють про­бле­ми – ні­хто не зму­шує їх ви­би­ра­ти ну­дні про­фе­сії, одру­жу­ва­ти­ся не з ти­ми лю­дьми чи ку­пу­ва­ти не­зру­чні ту­флі».

Ген­рі Ла­йон Ол­ді:

«У цих двох сло­вах за­кла­де­но все ща­стя, до­сту­пне лю­ди­ні: «Ви­бір зро­бле­но». Ін­шо­го ща­стя немає».

Айн Ренд:

«Нам да­на мо­жли­вість ви­бо­ру, але не да­но мо­жли­во­сті уни­кну­ти ви­бо­ру».

О. Ген­рі:

«Спра­ва не в до­ро­зі, яку ми ви­би­ра­є­мо, – те, що все­ре­ди­ні нас, зму­шує нас ви­би­ра­ти до­ро­гу».

Стен­даль:

«Хі­ба до­ро­га стає гір­шою від то­го, що по кра­ях її в ого­ро­жі стир­чать ко­лю­чки? По­до­ро­жній іде сво­єю до­ро­гою, а злі ко­лю­чки не­хай со­бі стир­чать там, де во­ни є».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.