Ав­ра­ам Фі­шер­ман – про ду­хов­ний ви­бір і ося­гне­н­ня сві­тла

Як по­збу­ти­ся ілю­зій та по­ча­ти жи­ти

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Су­ча­сний світ дає лю­ди­ні ши­ро­кий ви­бір шля­хів роз­ви­тку. Се­ред ку­пи скла во­на має роз­пі­зна­ти до­ро­го­цін­не ка­мі­н­ня і до­кла­сти зу­силь, щоб по­ча­ти рух до сві­тла. Якщо ж лю­ди­на не чує се­бе і не йде за по­кли­ком сер­ця, во­на мо­же бу­ти обду­ре­на і пі­ти за псев­дов­чи­те­ля­ми. Як не за­хо­пи­ти­ся са­мо­об­ма­ном і зро­би­ти справ­жній ви­бір, з «КЖ» по­ді­лив­ся май­стер дав­ньо­го вче­н­ня ка­ба­ли.

За­раз по­ня­т­тя «ду­ша» і «дух» за­над­то ро­ман­ти­зо­ва­ні, ілю­зор­ні. Що во­ни озна­ча­ють з по­гля­ду ка­ба­ли і ва­шо­го особистого до­сві­ду? Не так стра­шно, як­би дух і ду­ша бу­ли ро­ман­ти­чни­ми та ілю­зор­ни­ми. Най­стра­шні­ше, ко­ли го­во­рять, що ці по­ня­т­тя ста­ли фі­ло­соф­ськи­ми. Ба­га­то хто роз­мір­ко­вує про них тіль­ки для то­го, щоб зда­ва­ти­ся ро­зум­ні­ши­ми в очах ін­ших, без ро­зу­мі­н­ня су­ті. І най­стра­шні­ше – це ілю­зія впев­не­но­сті у сво­є­му ро­зу­мін­ні. Це на­ба­га­то стра­шні­ше, ніж про­сто ро­ман­ти­ка, то­му що то­ді ми за­йма­є­мо­ся са­мо­об­ма­ном.

Як лю­ди­на мо­же від­чу­ти дух і ду­шу і як це впли­не на її ви­бір? Му­дре­ці нас учать то­му, що ду­ша чи дух – це бо­же­ствен­не сві­тло. «Сві­тло не змі­ню­є­ться», – ка­жуть во­ни. От­же, немає змі­ни в ду­хов­но­му сві­ті Твор­ця, а змі­ню­є­ться ли­ше сві­тло, яке ми спри­йма­є­мо. У ка­ба­лі цей світ має п'ять імен: Не­феш, Ру­ах, Не­ша­ма, Хайя і Йе­хі­да. Якщо пе­ре­кла­сти, то Не­феш – це пер­вин­на жит­тє­ва си­ла. Це енер­гія, з якою ми на­ро­джу­є­мо­ся, і во­на на­зи­ва­є­ться «тва­рин­на ду­ша». Во­на хо­че отри­му­ва­ти ма­те­рі­аль­не за­до­во­ле­н­ня. Якщо лю­ди­на ду­хов­но роз­ви­ва­є­ться, у неї вже ви­ни­кає не­ста­ча в ду­ші, ба­жа­н­ня ду­хов­них на­со­лод. Це ося­гне­н­ня му­дро­сті, та­єм­ни­ці, і це пер­ший рі­вень ду­ші. По­тім йде Ру­ах – дух, в яко­му лю­ди­на не про­сто хо­че, а й до­кла­дає зу­силь, на­со­ло­джу­є­ться ви­ко­на­ною ро­бо­тою. Да­лі – Не­ша­ма – те, що всі зви­кли на­зи­ва­ти ду­шею. Во­на при­хо­дить як від­по­відь на зу­си­л­ля й опра­цю­ва­н­ня се­бе. Це на­со-

АВ­РА­АМ ФІ­ШЕР­МАН Вив­чає і ви­кла­дає ка­ба­лу про­тя­гом 13 ро­ків. Зна­вець і тре­нер схі­дних єди­но­борств, у то­му чи­слі ка­ра­те і кунг-фу. Про­тя­гом 20 ро­ків пра­кти­кує ме­ди­та­ції рі­зних на­пря­мів. Ви­вчив і до­слі­джу­вав ста­ро­дав­ні ка­ба­лі­сти­чні дже­ре­ла, що мі­стять те­хні­ки роз­ви­тку про­ро­чо­го ба­че­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.