Чо­ти­ри кро­ки до гар­мо­нії.

Як ви­йти з кру­то­го пі­ке

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Тре­нер із роз­ви­тку емо­цій­но­го ін­те­ле­кту, пси­хо­лог, Свт-те­ра­певт

Як ви­йти з кру­то­го пі­ке Дми­тро Кра­сюк

Допу­ще­ні по­мил­ки, не ска­за­ні вча­сно сло­ва, при­хо­ва­ні ре­а­кції – все це на­ко­пи­чу­є­ться і в один мо­мент мо­же «ви­бу­хну­ти» все­ре­ди­ні лю­ди­ни, до­во­дя­чи її до гли­бо­кої де­пре­сії. Але зав­жди кра­ще по­пе­ре­ди­ти при­чи­ну «хво­ро­би», ви­ко­ну­ю­чи прості що­ден­ні кро­ки для за­гар­то­ву­ва­н­ня пси­хі­ки.

– До­по­мо­жи! Уяв­ля­єш, я зі сво­їм ке­рів­ни­ком «за­си­наю», вран­ці встаю, та ще й про­тя­гом дня він до ме­не по сто ра­зів «при­хо­дить»! Все ду­маю про ту си­ту­а­цію... Ні­як не мо­жу за­спо­ко­ї­ти­ся. Уже й се­ред но­чі з ци­ми дум­ка­ми про­ки­да­ю­ся. Так і здо­ров'я мо­жна пі­ді­рва­ти! На Сер­гія бу­ло тяж­ко ди­ви­ти­ся. Ме­не­джер, який зов­сім не­що­дав­но до­сяг вра­жа­ю­чих про­фе­сій­них ре­зуль­та­тів, ви­гля­дав зов­сім роз­гу­бле­ним. – Роз­ка­жи про си­ту­а­цію. – Си­ді­ли ми на збо­рах усім ко­ле­кти­вом, де­сять ме­не­дже­рів і ке­рів­ник. Обго­во­рю­ва­ли пла­ни ро­бо­ти на на­сту­пний квар­тал, і ра­птом ке­рів­ник по­чи­нає ме­не при всіх кри­ти­ку­ва­ти. Уяв­ля­єш, при всіх і не по су­ті, не ро­зі­брав­шись. Не зі­брав­ши дум­ки всіх сто­рін, не вни­кнув­ши, а ви­слу­хав­ши, як за­зви­чай, тіль­ки сво­їх улю­блен­ців. Зви­ну­ва­тив ме­не у не­ви­ко­нан­ні плану про­да­жів і в то­му, що вся ко­ман­да че­рез ме­не не отри­має пре­мію. Так ме­ні при­кро ста­ло, і я роз­гу­бив­ся. Не зро­зу­мів, що від­по­ві­сти і як кра­ще від­ре­а­гу­ва­ти на та­кий ви­пад. Уве­че­рі ме­не на­кри­ло ще біль­ше – я зро­зу­мів, що і як по­трі­бно бу­ло від­по­від­а­ти. З'яви­ло­ся ще й роз­ча­ру­ва­н­ня че­рез втра­че­ну мо­жли­вість від­ра­зу по­ста­ви­ти ке­рів­ни­ка на мі­сце. – Бу­ває й та­ке у жит­ті. Спер­шу прий­ми си­ту­а­цію і се­бе та­ким, який ти є: зі сво­ї­ми обра­за­ми, жа­лем, та­бу­ном ду­мок. – Це все те­о­рія! До­по­мо­жи ме­ні зна­йти спо­кій і впев­не­ність у сво­їх си­лах. І так уже здо­ров'я пі­ді­рвав. Ці­ло­до­бо­во у ме­не рій ду­мок: як він міг так зі мною вчи­ни­ти; чо­му не ро­зі­брав­ся в си­ту­а­ції, адже він до­свід­че­ний ме­не­джер; мо­же, та­ким чи­ном він хо­че по­збу­ти­ся ме­не?! – До­бре, то­ді від­по­від­ай на пи­та­н­ня. Ти мо­жеш змі­ни­ти свою ре­а­кцію, яка бу­ла ти­ждень на­зад на збо­рах? – На жаль, ні. – Чи мо­жеш ти за­раз вжи­ти не­об­хі­дних за­хо­дів на ро­бо­ті, які змі­нять кон­флікт із ке­рів­ни­ком? – Ду­маю, так. – Чи мо­жеш ти до­сяг­ти по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту у сво­є­му ни­ні­шньо­му ста­ні? – До­сяг­ти, мо­жли­во, змо­жу, але і здо­ров'я пі­ді­рва­ти оста­то­чно та­кож! – То­ді да­вай за­фі­ксу­є­мо по­то­чну си­ту­а­цію: у те­бе кон­флікт із ке­рів­ни­ком, ти не при­йма­єш си­ту­а­цію, яка ста­ла­ся ти­ждень то­му, і не ма­єш кон­кре­тно­го плану дій, як ви­рі­ши­ти кон­флікт, ду­ма­єш про одне й те са­ме, пе­ре­тво­рю­ю­чи одну дум­ку в ці­лу го­ру не­га­тив­них ду­мок. – Для ме­не зву­чить жорс­тко, але, на­пев­но, так і є. – Є чо­ти­ри кро­ки, які до­по­мо­жуть змі­ни­ти ми­сле­н­ня з не­га­тив­но­го на по­зи­тив­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.