Мо­ні­то­ри­ти свій стан

KOLESO ZHITTJA - - Листи Читачів -

Ко­ли

ви­ни­кає обу­ре­н­ня, за­пи­ту­є­мо се­бе: чо­му, для чо­го, що ме­не за­чі­пає, про що це? Най­імо­вір­ні­ше, з'яви­ться по­тік від­по­від­ей, і де­я­кі з них мо­жуть вам не спо­до­ба­ти­ся. Пер­ший крок для май­бу­тньо­го са­мо­ана­лі­зу зро­бле­ний. На по­верх­ню ви­хо­дять не­о­пра­цьо­ва­ні за­ли­шко­ві емо­ції з ми­ну­ло­го. Те, що пі­зні­ше мо­жна про­ана­лі­зу­ва­ти із фа­хів­цем і з чим вар­то по­про­ща­ти­ся, щоб не ре­а­гу­ва­ти так бо­лі­сно у май­бу­тньо­му. Дру­гий крок для са­мо­ана­лі­зу – змі­на емо­цій, які спри­чи­ня­ють дис­ком­форт, та­ких як гнів, обра­за, по­чу­т­тя про­ви­ни. По­до­ла­ти це до­по­мо­же «цен­тро­ва­не» ди­ха­н­ня, яке на­си­тить ваш мо­зок ки­снем. Ко­ли в мо­зок над­хо­дить не­до­ста­тньо ки­сню, ва­ші ре­а­кції мо­жуть ста­ти не­аде­ква­тни­ми, що вже ка­за­ти про са­мо­ре­гу­ля­цію і спо­кій. Для «цен­тро­ва­но­го ди­ха­н­ня» не по­трі­бна під­го­тов­ка – ви мо­же­те ди­ха­ти в будь-яко­му мі­сці і по­зі. Ди­хай­те на ра­ху­нок 4х4. На вди­ху ра­ху­є­мо: 1, 2, 3, 4, на ви­ди­ху – 1, 2, 3, 4. До­да­є­мо тро­хи усві­дом­ле­но­сті: вди­ха­є­мо жи­во­том, ви­ди­ха­є­мо ро­том (по мо­жли­во­сті). З емо­ці­я­ми ро­зі­бра­ли­ся, пе­ре­хо­ди­мо до від­чут­тів у ті­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.