Ве­сти діа­лог із ті­лом

KOLESO ZHITTJA - - Листи Читачів -

Якою

б не бу­ла ситуація, ми ре­а­гу­є­мо ті­лом. Чи то «ме­те­ли­ки пур­ха­ють» у жи­во­ті, чи то зу­би зче­пле­ні від гні­ву, чи то ку­ла­ки сти­сну­ли­ся від агре­сії – це м'язо­ві спа­зми. І ли­ше від нас за­ле­жить, чи бу­де ті­ле­сна ре­а­кція бо­лю­чою й увій­де у зви­чку, чи ми з ті­лом до­мо­ви­мо­ся. Та­кий моніторинг мо­жна провести за до­по­мо­гою ска­ну­ва­н­ня сво­го ті­ла. Щой­но ми від­ре­а­гу­ва­ли емо­цій­но на си­ту­а­цію, як від­ра­зу вми­ка­є­ться ті­ло. Щоб не допу­сти­ти по­яви подаль­ших сим­пто­мів, ду­же ва­жли­во на­вчи­ти­ся зчи­ту­ва­ти ре­а­кції ті­ла. Усві­дом­лю­є­мо ре­а­кцію, по­зна­ча­є­мо сло­вом те, що від­чу­ва­є­мо: за­тиск, трем­ті­н­ня, сти­ска­н­ня, різь то­що. Від­ска­ну­ва­ли своє ті­ло, да­ли на­зву від­чу­т­тям – і ді­є­мо за ал­го­ри­тмом: ситуація емо­ція ди­ха­н­ня ска­ну­ва­н­ня ди­ха­н­ня. Роз­ши­рю­є­мо на­ші мо­жли­во­сті і за­лу­ча­є­мо уяву. Ди­ха­є­мо за те­хні­кою «цен­тро­ва­не ди­ха­н­ня 4х4». Зга­ду­є­мо про те, що ми ви­ро­бля­є­мо но­ві ре­сур­сні по­ве­дін­ко­ві па­тер­ни, і пе­ре­тво­рю­є­мо ди­ха­н­ня на спря­мо­ва­не. Ви­дих по­дум­ки спря­мо­ву­є­мо са­ме в ту ча­сти­ну ор­га­ні­зму, де від­чу­ли дис­ком­форт. Та­ким чи­ном ми зні­ма­є­мо на­пру­гу у м'язах. Вди­ха­є­мо – ду­ма­є­мо про спо­кій (ща­стя, лю­бов, си­лу то­що) і ра­ху­є­мо: 1, 2, 3, 4. Ви­ди­ха­є­мо – ра­ху­є­мо (1, 2, 3, 4) і по­дум­ки спря­мо­ву­є­мо ви­дих у ча­сти­ну ті­ла, що три­во­жить, не­мов ви­ду­ва­ю­чи гнів, страх, обра­зу чи те, що за­ва­жає нам бу­ти спо­кій­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.