При­пи­ни­ти гру в ря­ту­валь­ни­ка

KOLESO ZHITTJA - - Листи Читачів -

У

ко­жно­му з нас за­кла­де­на зда­тність до ем­па­тії, то­му ми мо­же­мо від­чу­ва­ти те са­ме, що й ін­ші, і ре­а­гу­ва­ти на чу­жу дум­ку. У ре­зуль­та­ті втя­гу­є­мо­ся в су­пе­ре­чки, кон­флі­кти, за­бу­ва­є­мо про свої ці­лі, під­да­є­мо­ся на ма­ні­пу­ля­ції і на­ма­га­є­мо­ся всіх жа­лі­ти, ря­ту­ва­ти, до­го­джа­ти. Зов­ні­шній світ мо­же за­хо­пи­ти на­шу ува­гу, і ми бу­де­мо ви­тра­ча­ти вла­сні си­ли, енер­гію і час на ви­рі­ше­н­ня чу­жих пи­тань, на силь­ні вну­трі­шні пе­ре­жи­ва­н­ня. Я го­во­рю про не­здо­ро­ве вклю­че­н­ня. Зви­чай­но, ва­жли­во до­по­ма­га­ти ін­шим, але тіль­ки так, щоб ця до­по­мо­га не ста­ла для вас тя­га­рем. Най­ча­сті­ше енер­гію і си­ли по­гли­на­ють на­ші дум­ки, пе­ре­жи­ва­н­ня, су­пе­ре­чки, кон­фрон­та­ції. На­віть якщо ми ле­жи­мо на ди­ва­ні або ці­лий день си­ди­мо бі­ля комп'юте­ра, ро­зу­мо­вий процес і емо­ції, які за­стря­гли в ті­лі, мо­жуть геть спу­сто­ши­ти на­шу кри­ни­цю. То­ді до ве­чо­ра ми втра­ча­є­мо всі си­ли і ду­ма­є­мо тіль­ки про те, як по­спа­ти. А мо­же, до­сить до­зво­ля­ти ін­шим ко­ри­сту­ва­ти­ся со­бою? Час на­вчи­ти­ся збе­рі­га­ти свої си­ли!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.