Бу­ти «тут і за­раз»

KOLESO ZHITTJA - - Листи Читачів -

Чи

до­во­ди­ло­ся вам по­мі­ча­ти, як швид­ко пли­не час? Не всти­гли за­те­ле­фо­ну­ва­ти, провести зу­стріч чи зай­ти в ма­га­зин, як із жа­хом усві­дом­лю­є­те, що про­ле­ті­ла го­ди­на-дру­га. Що з ва­шим ча­сом не так? Він уті­кає то­му, що ви пе­ре­бу­ва­є­те у змі­не­но­му ста­ні – не в ре­аль­но­сті, а в дум­ках (лі­та­є­те у хма­рах). У вас немає від­чу­т­тя при­су­тно­сті. Ви не від­чу­ва­є­те, на­скіль­ки хо­ло­дно чи те­пло, твер­дий сті­лець чи м'який, гу­чні зву­ки чи ти­хі. Але ви мо­же­те по­вер­ну­ти­ся в ре­аль­ність, від­чув­ши аро­мат ка­ви, яку п'є ко­ле­га, або по­чув­ши гу­чну му­зи­ку з ма­ши­ни, що про­їжджає. Пам'ятай­те, що час – ваш го­лов­ний ре­сурс. При­ду­май­те си­гна­ли, які бу­дуть до­по­ма­га­ти вам по­вер­ну­ти­ся до ре­аль­но­сті. Ко­мусь для цьо­го до­сить усві­дом­ле­но­го пе­ре­ми­ка­н­ня ви­дів ді­яль­но­сті, хтось ста­вить си­гнал на те­ле­фо­ні че­рез ко­жні дві го­ди­ни, у ко­гось у на­ву­шни­ках ком­по­зи­ції чер­гу­ю­ться від ме­ло­дій­них до ди­на­мі­чних. Що б це не бу­ло, але си­гна­ли по­вин­ні вам на­га­ду­ва­ти, що ви «тут і за­раз» – ма­лю­є­те, чи­та­є­те, їсте, роз­гля­да­є­те но­ву ко­ле­кцію в бу­ті­ку чи про­сто фан­та­зу­є­те. Не втра­чай­те кон­такт із ре­аль­ні­стю, бе­ре­жіть свій ча­со­вий ре­сурс!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.