Дра­ма, біо­гра­фія. Фран­ція, США, Бель­гія, Іта­лія, Мо­на­ко (2014)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Фільм,

за­сно­ва­ний на ре­аль­них по­ді­ях, роз­по­від­ає про жи­т­тя актри­си Грейс Кел­лі, яка ви­йшла за­між за прин­ца Мо­на­ко Ре­ньє III. Істо­рія її ко­ха­н­ня, впев­не­но­сті й осо­би­стих ви­бо­рів на тлі по­лі­ти­чно­го ти­ску з бо­ку до­мі­ну­ю­чих дер­жав. Чо­го ми че­ка­є­мо від жи­т­тя? Ким хо­че­мо ба­чи­ти се­бе в май­бу­тньо­му і що ро­би­мо для то­го, що­би здій­сни­ли­ся на­ші мрії? Та­кі пи­та­н­ня ви­ни­ка­ють під час пе­ре­гля­ду кар­ти­ни. У ко­жно­го в жит­ті на­стає час оби­ра­ти шлях і те, чим лю­ди­на го­то­ва по­жер­тву­ва­ти за­ра­ди до­ся­гне­н­ня ме­ти.

1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.