«Homo Deus: Ко­ро­тка істо­рія зав­тра­шньо­го дня»

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Впер­ше

за всю істо­рію люд­ства біль­ше лю­дей по­ми­рає від пе­ре­їда­н­ня, а не від го­ло­ду; від ста­ро­сті, а не від хво­роб; вна­слі­док са­мо­губств, а не війн, те­ро­ри­зму і зло­чи­нів ра­зом узя­тих. Лю­ди­на сто­їть на по­ро­зі до­ся­гне­н­ня ві­чно­го жи­т­тя і ві­чної мо­ло­до­сті. Але чи дій­сно це пі­де на ко­ристь люд­ству? Яку до­лю ви­бе­руть лю­ди, що зро­би­ли са­мі се­бе бо­га­ми пла­не­ти Зем­ля, які зав­да­н­ня по­став­лять пе­ред со­бою? Пе­ред чи­та­чем від­кри­ва­є­ться, мо­жли­во, но­вий ви­ток ево­лю­ції – Homo Deus.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.