« Що­ден­ник Но­во­го Жи­т­тя »

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Це між­на­ро­дний про­ект, у яко­му по­єд­на­ли­ся ав­тор­ська ме­то­ди­ка май­стра транс­фор­ма­цій­них жі­но­чих пра­ктик Інес­си Крав­чен­ко і та­лант від­чу­т­тя жі­но­чої при­ро­ди ху­до­жни­ка Бо­ри­са Ін­дри­ко­ва. Що­ден­ник до­по­мо­же су­ча­сним жін­кам по­ба­чи­ти но­ву, не­зви­чну для се­бе ре­аль­ність, де все вза­є­мо­пов'яза­не. У цьо­му «но­во­му жит­ті» світ го­во­рить із жін­кою мо­вою її при­ро­ди, а вла­сне ті­ло під­ка­зує їй вір­не рі­ше­н­ня. Ве­де­н­ня що­ден­ни­ка до­по­мо­же по­вер­ну­ти жін­ці стан щи­рої ра­до­сті, на­пов­не­но­сті й за­до­во­ле­но­сті со­бою, пі­зна­ти се­бе і свої ба­жа­н­ня та від­кри­ти­ся жи­т­тю, де все вда­є­ться лег­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.