Фо­кус на по­зи­ти­ві

KOLESO ZHITTJA - - Думки На Тему -

– Чим біль­ше усві­дом­лю­єш, тим ці­ка­ві­ше і глиб­ше стає жи­т­тя. При­пи­ни ото­то­жню­ва­ти се­бе зі сво­ї­ми зов­ні­шні­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми – про­фе­сі­єю, ві­ком, на­ціо­наль­ні­стю. – Ці­ка­во бу­ло б по­чи­та­ти при­кла­ди з жи­т­тя ін­ших лю­дей, як во­ни про­хо­ди­ли шлях усві­дом­ле­н­ня се­бе. – Один ні­ме­цький бі­зне­смен, ко­ли ді­знав­ся, що акції йо­го під­при­єм­ства впа­ли в ці­ні, ки­нув­ся під по­їзд. Ста­рий і гу­чний при­клад, який по­ка­зує, на­скіль­ки ми прив'язу­є­мо­ся до зов­ні­шньо­го сві­ту. Уя­ви, що ти теж за­раз зна­хо­ди­шся у то­чці «мі­нус», огля­да­є­шся і го­то­вий злі­та­ти, як «бо­їнг» на злі­тній сму­зі. – Ух, і з ко­жним ме­тром ви­со­ти бу­ду мі­ня­ти сприйня­т­тя і ба­чи­ти го­ри­зонт сво­їх ду­мок-ре­а­кцій? Чу­до­во! – Іди вглиб сво­єї при­ро­ди, яку в ба­га­тьох куль­ту­рах на­зи­ва­ють ду­шею. На­бу­ва­ю­чи цьо­го ста­ну, ми зна­хо­ди­мо спо­кій, пе­ре­гля­да­є­мо ба­га­то цін­но­стей і пе­ре­ко­нань. До­тор­кну­ти­ся до цьо­го ста­ну до­по­ма­гає ме­ди­та­ція. На­стає день, ко­ли ти по­чи­на­єш по­мі­ча­ти в лю­дях і си­ту­а­ці­ях по­зи­тив­ні мо­мен­ти і без­цін­ний до­свід, який дає то­бі мо­жли­вість роз­ви­ва­ти­ся, зро­зу­мі­ти, що не­об­хі­дно мі­ня­ти в со­бі. – Мо­ти­ва­ція вже з'яви­ла­ся. Що да­лі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.