Дій!

KOLESO ZHITTJA - - Думки На Тему -

– Ма­хо­вик не­га­тив­но­го ми­сле­н­ня, який ти роз­кру­чу­вав ро­ка­ми, про­сто так не пі­де. У те­бе з'яв­ля­ться на­мі­ри: чи­ни­ти опір змі­нам, ігно­ру­ва­ти або йти їм на­зу­стріч. Мо­жуть з'яви­ти­ся дум­ки: у ме­не не ви­йде, по­чну че­рез мі­сяць, це не для ме­не... Ха­пай се­бе за ко­мір і йди впе­ред. Дій! – Ска­жу біль­ше: бу­ли та­кі дум­ки і до­свід. – Жа­бу по­мі­ща­ють у по­су­ди­ну з во­дою, став­лять на во­гонь. Жа­бі лег­ко з неї ви­стри­бну­ти, але во­на при­сто­со­ву­є­ться до тем­пе­ра­ту­ри во­ди. На­стає кри­ти­чний мо­мент – во­да ось-ось за­ки­пить. Жа­ба на­ма­га­є­ться ви­стри­бну­ти, але вже не мо­же, то­му що вся енер­гія пі­шла на при­сто­су­ва­н­ня, і во­на ги­не. Де­ри­ся, пов­зи, ви­стри­буй зі сво­го «не­га­тив­но­го ви­ру». Про­хо­дить мі­сяць, рік, усе жи­т­тя – і лю­ди на схи­лі ро­ків най­біль­ше шко­ду­ють, що не на­вчи­ли­ся жи­ти, ра­ді­ти і любити! – Ба­жа­н­ня, енер­гія, емо­ції для змін з'яви­ли­ся. Дію. Вже сьо­го­дні дію!

За два мі­ся­ці що­ден­ної ро­бо­ти над со­бою і за­нять ме­ди­та­ці­єю в ком­па­нії на го­лов­но­го ге­роя по­ча­ли ди­ви­ти­ся з по­ди­вом: «Що з то­бою від­бу­ва­є­ться?» Від Сер­гія ві­я­ло спо­ко­єм і ра­ді­стю. На­віть якось «не­при­стой­но» так по­чу­ва­ти се­бе на ро­бо­ті! Че­рез пів­ро­ку йо­го за­про­си­ли до ін­шої ор­га­ні­за­ції, де умо­ви, вза­є­ми­ни і фун­кціо­ну­ва­н­ня бі­зне­су бу­ли на більш ви­со­ко­му про­фе­сій­но­му рів­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.