ЕСТАС ТОН­НЕ

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

Му­зи­кант. По­чав твор­чий шлях із ву­ли­чних ви­сту­пів і твор­чих по­до­ро­жей на рі­зних кон­ти­нен­тах. З 2002 ро­ку га­стро­лює з ор­га­ні­зо­ва­ни­ми кон­цер­та­ми по всьо­му сві­ту. Ви­сту­пав у США, Ме­кси­ці, Ізра­ї­лі, Ін­дії, а та­кож у ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.