АСПЕ­КТИ ВИ­БО­РУ 1-й аспект

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

1 Лю­ди ча­сто не зна­ють, що їм дій­сно по­трі­бно. І чим біль­ше ва­рі­ан­тів, тим біль­ше це при­но­сить стра­ж­дань. Найе­фе­ктив­ні­ший спо­сіб по­збу­ти­ся мук ви­бо­ру – до­три­му­ва­ти­ся прин­ци­пу са­му­рая: «Якщо сум­ні­ва­є­шся, не ро­би». Це озна­чає, що якщо ви не зна­є­те, який із за­про­по­но­ва­них ва­рі­ан­тів ви­бра­ти, то не ви­би­рай­те ні­чо­го, оскіль­ки ні­чо­го з цьо­го вам по-справ­жньо­му за­раз не по­трі­бно. Ви­би­рай­те не ви­би­ра­ти. Без жи­вої ясно­сті в ба­жа­н­нях і ці­лях будь-який зро­бле­ний ви­бір тіль­ки до­дасть вам но­вих про­блем. Будь-який справ­жній ви­бір зав­жди ме­жує з від­мо­вою від чо­гось. На лі­нії ча­су в пев­ний мо­мент є мі­сце тіль­ки для одні­єї по­дії: якщо ви із се­ми ко­льо­рів ве­сел­ки за­раз ви­бе­ре­те чер­во­ний, то цим ви се­бе по­зба­ви­те всіх ін­ших ко­льо­рів. Якщо ці­єї втра­ти не ста­ло­ся, то ви­бо­ру, по су­ті, і не бу­ло. Ви­бір – це від­по­від­аль­ність і усві­дом­ле­ність втрат, які ви мо­же­те ма­ти. І якщо ви, усві­дом­лю­ю­чи, що мо­же­те втра­ти­ти, про­дов­жу­є­те хо­ті­ти і пра­гну­ти сво­єї ме­ти, то і ме­та справ­жня, і ваш ви­бір – пра­виль­ний. Не мо­жна отри­ма­ти все і від­ра­зу. З цьо­го ви­пли­ває, що ко­ли лю­ди­на не мо­же ви­бра­ти, то во­на на­справ­ді хо­че отри­ма­ти все і від­ра­зу. Прой­ти одно­ча­сно по рі­зних до­ро­гах мо­жли­во, якщо лю­ди­ну ро­зір­ве на ча­сти­ни, що і від­бу­ва­є­ться на рів­ні пси­хі­ки, про­во­ку­ю­чи стрес і роз­дра­ту­ва­н­ня. Осо­бли­во тра­гі­чно те, що жо­ден із ва­рі­ан­тів уже не при­не­се ща­стя – він не­зрі­лий і не­у­сві­дом­ле­ний, не є не­об­хі­дним для жи­т­тя, був прийня­тий у де­стру­ктив­них сум­ні­вах. Зре­штою, для май­бу­тньо­го ва­жли­вий мо­мент прийня­т­тя рі­ше­н­ня та ду­шев­ний стан осо­би­сто­сті, а не один ні­би­то зав­жди пра­виль­ний (або по­мил­ко­вий) для всіх і ко­жно­го ва­рі­ант. У рі­зний час одна до­ро­га при­ве­де рі­зних лю­дей в рі­зні мі­сця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.