2-й аспект

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

2 Для пра­виль­но­го ви­бо­ру по­трі­бна ви­трим­ка. Не по­віль­ність і па­сив­ність, а са­ме ви­трим­ка. Зда­тність рі­шу­че й актив­но не ви­би­ра­ти ні­чо­го, по­ки не ста­не ясно, що із за­про­по­но­ва­но­го є най­більш гар­мо­ній­ним. Якщо ні­що та­ким не є, по­трі­бно за­про­по­ну­ва­ти свій ва­рі­ант або про­сто пі­ти. Так ді­я­ти­ме силь­ний. Слаб­кий же не по­ві­рить, що мо­же щось змі­ни­ти, по­бо­ї­ться втра­ти­ти мо­мент і схо­пи­ться за один із до­сту­пних, хоч і не­при­єм­них ва­рі­ан­тів. Але якщо про­я­ви­ти ви­трим­ку, то по­ро­жні мо­жли­во­сті пі­дуть са­мі, а на їх мі­сце зго­дом при­йдуть ін­ші, більш ви­гі­дні. Не зав­жди швид­ко, але обов'яз­ко­во при­йдуть. Все­сві­ту все одно по­трі­бно на­пов­ни­ти жи­т­тя лю­ди­ни яки­мись по­ді­я­ми. Во­дно­час ви­три­ма­на від­мо­ва ство­рює ефект не­га­тив­но­го ти­ску (ва­ку­у­му), до яко­го но­ві си­ту­а­ції бу­дуть при­тя­га­ти­ся са­мі со­бою. Ра­но чи пі­зно на­ста­не мо­мент, що під­ні­має жи­т­тя на но­вий рі­вень бла­го­по­луч­чя і ща­стя. Але тіль­ки в то­му ра­зі, якщо ви пра­гне­те до цьо­го і змо­же­те роз­пі­зна­ти свій шанс.

Для пра­виль­но­го ви­бо­ру по­трі­бна ви­трим­ка. Не по­віль­ність і па­сив­ність, а са­ме ви­трим­ка. Зда­тність рі­шу­че й актив­но не ви­би­ра­ти ні­чо­го, по­ки не ста­не ясно, що із за­про­по­но­ва­но­го є най­більш гар­мо­ній­ним. Якщо ні­що та­ким не є, по­трі­бно за­про­по­ну­ва­ти свій ва­рі­ант або про­сто пі­ти. Так ді­я­ти­ме силь­ний. Слаб­кий же не по­ві­рить, що мо­же щось змі­ни­ти, по­бо­ї­ться втра­ти­ти мо­мент і схо­пи­ться за один із до­сту­пних, хоч і не­при­єм­них ва­рі­ан­тів. Але якщо про­я­ви­ти ви­трим­ку, то по­ро­жні мо­жли­во­сті пі­дуть са­мі, а на їх мі­сце зго­дом при­йдуть ін­ші, більш ви­гі­дні. Не зав­жди швид­ко, але обов'яз­ко­во при­йдуть. Все­сві­ту все одно по­трі­бно на­пов­ни­ти жи­т­тя лю­ди­ни яки­мись по­ді­я­ми. Во­дно­час ви­три­ма­на від­мо­ва ство­рює ефект не­га­тив­но­го ти­ску (ва­ку­у­му), до яко­го но­ві си­ту­а­ції бу­дуть при­тя­га­ти­ся са­мі со­бою. Ра­но чи пі­зно на­ста­не мо­мент, що під­ні­має жи­т­тя на но­вий рі­вень бла­го­по­луч­чя і ща­стя. Але тіль­ки в то­му ра­зі, якщо ви пра­гне­те до цьо­го і змо­же­те роз­пі­зна­ти свій шанс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.