3-й аспект

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

3 Умі­н­ня

ви­би­ра­ти – це зда­тність зна­йти зо­ло­тий са­мо­ро­док у мі­шку з ка­ме­ня­ми. До­сить зна­ти, що вам по­трі­бно, ма­ти тер­пі­н­ня і від­ки­да­ти вбік усе зай­ве. Оскіль­ки біль­шість лю­дей ма­ло зна­ють і не усві­дом­лю­ють сво­їх по­треб і ці­лей, во­ни ав­то­ма­ти­чно при­йма­ють як на­ле­жне пер­ше, що по­па­да­є­ться на шля­ху. Для них кра­ще що зав­го­дно, ніж уза­га­лі ні­чо­го. Во­ни їдять і п'ють без роз­бо­ру, го­во­рять і ду­ма­ють про все, спіл­ку­ю­ться з усі­ма, чи­та­ють і див­ля­ться в ін­тер­не­ті все, що по­па­да­є­ться. Як ре­зуль­тат, ці не­ро­збір­ли­ві лю­ди існу­ють з отру­є­ним ті­лом і пси­хі­кою. Вре­шті-решт, умі­н­ня ви­бо­ру – це та­кож зда­тність три­ма­ти рів­но­ва­гу. Не пе­ре­ги­на­ти ні в чо­му – ні в са­мо­пі­знан­ні, ні в са­мо­від­да­но­сті. Та­ким чи­ном, без ба­лан­су і без по­мір­ко­ва­но­сті ні­чо­го з ви­ще­ска­за­но­го не пра­цю­ва­ти­ме на бла­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.