Уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

ПЕ­ТРО ПО­ТО­ПА­ХІН

Екс­перт із куль­ту­ро­ло­гії, ме­то­до­лог, ігро­пра­ктик, за­снов­ник і кон­цепт-ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту куль­тур­них стра­те­гій»

ОЛЬ­ГА АЛЬО­ХІ­НА

За­снов­ник Укра­їн­сько­го Цен­тру До­слі­дже­н­ня по­ве­дін­ко­вих за­ле­жно­стей, ма­гістр пси­хо­ло­гії, ге­штальт-те­ра­певт, пра­кти­ку­ю­чий пси­хо­лог ( WIAP), ве­ду­ча осві­тніх про­грам із пси­хо­ло­гії від­но­син у кон­текс­ті спів­за­ле­жної і кон­тр­за­ле­жної по­ве­дін­ки, сер­ти­фі­ко­ва­ний тре­нер Укра­їн­ської спіл­ки пси­хо­те­ра­пев­тів та Ки­їв­ської асо­ці­а­ції пра­кти­ку­ю­чих пси­хо­ло­гів і пси­хо­те­ра­пев­тів

ОЛЕ­НА НА­У­МЕН­КО

Пси­хо­лог-кон­суль­тант, пси­хо­те­ра­певт, ве­ду­ча груп і тре­нін­гів. По­над 20 ро­ків ста­жу в га­лу­зі пра­кти­чної пси­хо­ло­гії

КА­ТЕ­РИ­НА КРИ­ВО­РУ­ЧЕН­КО

Ке­рів­ник Ек­спер­тно-ана­лі­ти­чно­го цен­тру Мі­жна­ро­дно­го ка­дро­во­го пор­та­лу «Headhunter Укра­ї­на»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.