Мі­сія мо­жли­ва

Як ви­яви­ти і ре­а­лі­зу­ва­ти при­зна­че­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Сер­ти­фі­ко­ва­ний на­вчаль­ний арт­те­ра­певт, бі­знес-тре­нер, ко­уч, пре­зи­дент Схі­дно­укра­їн­ської асо­ці­а­ції арт-те­ра­пії, ор­га­ні­за­тор між­на­ро­дних фе­сти­ва­лів, ав­тор книг, ме­та­фо­ри­чних карт, транс­фор­ма­цій­них ігор, те­ле­екс­перт. Пра­кти­чний пси­хо­лог ви­щої ка­те­го­рії, канд

Як ви­яви­ти і ре­а­лі­зу­ва­ти при­зна­че­н­ня Оле­на Та­ра­рі­на

По­шук мі­сії та при­зна­че­н­ня за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним в усі ча­си. При цьо­му ко­жна лю­ди­на схиль­на ду­ма­ти, що са­ме їй при­зна­че­на осо­бли­ва, уні­каль­на мі­сія в жит­ті. Але, мо­жли­во, при­зна­че­н­ня – зов­сім не те, що ми со­бі уяв­ля­є­мо.

До­слі­дже­н­ня

і по­шук при­зна­че­н­ня слід роз­гля­да­ти у трьох клю­чо­вих про­я­вах: та­лант, при­страсть і, вла­сне, при­зна­че­н­ня в жит­ті. Спо­ча­тку по­трі­бно ро­зі­бра­ти­ся в то­му, що та­ке та­лант і при­страсть і як во­ни вза­є­мо­пов'яза­ні.

Та­лант і при­страсть

Та­лант ха­ра­кте­ри­зу­є­ться зді­бно­стя­ми ті­ла, емо­цій­но­го ін­те­ле­кту і ро­зу­му, які до­по­ма­га­ють зна­йти успіх і про­ду­ктив­ність у пев­них ви­дах ді­яль­но­сті. Та­лант ба­зу­є­ться на ге­не­ти­чних і вро­дже­них вла­сти­во­стях нер­во­вої си­сте­ми лю­ди­ни. При­страсть – це уні­каль­на за­хо­пле­ність – «до­ро­сле» по­чу­т­тя, яке ви­ро­сло з ди­тя­чо­го до­слі­дни­цько­го ін­те­ре­су до сві­ту. Це та­кож ба­жа­н­ня на­по­ле­гли­во по­вер­та­ти­ся до одно­го і то­го са­мо­го ви­ду ді­яль­но­сті, щоб удо­ско­на­лю­ва­ти­ся в ньо­му. В іде­а­лі, ко­ли у лю­ди­ни є і та­лант, і при­страсть до сво­єї спра­ви, во­на до­ся­гає ве­ли­ких про­фе­сій­них ви­сот. Але да­вай­те ро­з­гля­не­мо більш ти­по­ві, не іде­аль­ні си­ту­а­ції. На­при­клад, ко­ли та­ла­но­ви­ті лю­ди без­при­стра­сні спо­ча­тку або втра­ча­ють при­страсть про­тя­гом жи­т­тя, то во­ни схиль­ні впа­да­ти в рі­зні за­ле­жно­сті: ал­ко­го­лізм, тру­до­го­лізм, обжер­ли­вість, ін­тер­нет-за­ле­жність то­що. Біль­ше то­го, ко­ли з ча­сом зга­сає при­страсть до спра­ви, яка на­ди­хає лю­ди­ну, то у неї зро­стає від­чу­т­тя жа­лю про без­глу­здо про­жи­те жи­т­тя. У цей мо­мент від­бу­ва­є­ться кри­за втра­ти сен­су. Якщо ви усві­дом­лю­є­те, що пе­ре­бу­ва­є­те в по­ді­бній си­ту­а­ції, то вам по­трі­бно зно­ву від­шу­ка­ти дже­ре­ло сво­єї пристрасті. На­справ­ді отри­ма­ти до­ступ до сво­єї пристрасті про­сто – до­сить до­по­ма­га­ти ін­шим лю­дям і під­три­му­ва­ти ін­те­ре­си та за­хо­пле­ність ва­шо­го ото­че­н­ня – ді­тей, ба­тьків, пар­тне­рів, ко­лег. Цим ви до­по­ма­га­є­те со­бі від­ро­ди­ти при­страсть, піджив­лю­ю­чи за­хо­пле­ність та ін­те­рес ін­ших лю­дей. Та­ким чи­ном ви га­ран­то­ва­но ство­рю­є­те про­стір і свою ре­аль­ність, у якій бу­де­те ба­чи­ти се­бе ра­ді­сним, за­до­во­ле­ним і за­хо­пле­ним сво­єю спра­вою.

При­зна­че­н­ня: мі­фи і фа­кти

Що ж та­ке при­зна­че­н­ня? Існує дум­ка, що при­зна­че­н­ня є про­фе­сі­єю, оскіль­ки вид ді­яль­но­сті за­сно­ва­ний на на­ших та­лан­тах і зді­бно­стях та то­му, до чо­го у нас є при­страсть. Але якщо по­ди­ви­ти­ся з гло­баль­ної по­зи­ції, то в усіх лю­дей є тіль­ки одне при­зна­че­н­ня. На­при­клад, ми мо­же­мо взя­ти за осно­ву, що при­зна­че­н­ня ко­жної лю­ди­ни – ста­ти ща­сли­вою і при­ве­сти до ща­стя ін­ших лю­дей. У та­ко­му ра­зі бу­де уні­каль­ним ли­ше той шлях, яким ко­жен із нас зій­де на свою вер­ши­ну. Ро­з­гля­не­мо два фа­кти, які спро­сто­ву­ють най­по­ши­ре­ні­ші мі­фи про при­зна­че­н­ня.

ФАКТ 1. При­зна­че­н­ня не пов’яза­не із про­фе­сі­єю

Не зав­жди те, що при­но­сить гро­ші, є ва­шим при­зна­че­н­ням. На­справ­ді про­фе­сія пе­ре­ро­стає у при­зна­че­н­ня до­сить рід­ко. На­при­клад, ре­а­лі­за­ці­єю при­зна­че­н­ня мо­жна на­зва­ти ство­ре­н­ня пре­кра­сних про­е­ктів, які ро­блять ін­ших лю­дей ща­сли­ви­ми і при цьо­му роз­ви­ва­ють ваш вла­сний по­тен­ці­ал.

ФАКТ 2. При­зна­че­н­ня по­трі­бно ду­же дов­го шу­ка­ти, і в ньо­му обов’яз­ко­во має бу­ти ком­фор­тно.

Ре­а­лі­за­ція при­зна­че­н­ня – зав­жди не­лег­кий шлях. Не бу­ває лег­ких шля­хів ту­ди, ку­ди дій­сно вар­то йти. По су­ті, при­зна­че­н­ня пе­ред­ба­чає роз­ши­ре­н­ня сво­їх кор­до­нів і ви­хід на ін­ший рі­вень. Рід­ко ком­форт є су­пу­тни­ком на та­ко­му шля­ху. Але ком­форт при­хо­дить у то­му ра­зі, ко­ли лю­ди­на ро­зу­міє: ство­ре­н­ня чо­гось ко­ри­сно­го для ін­ших пов'яза­не з її му­жні­стю і ста­ран­ні­стю, про­яв­ле­ни­ми з ра­ді­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.