Спра­ва май­стра

Як пе­ре­тво­ри­ти пра­цю на при­страсть

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Фо­то­граф, май­стер пси­хо­ло­гі­чно­го порт­ре­ту

Як пе­ре­тво­ри­ти пра­цю на при­страсть Та­рас Ге­гель­ський

Чи ви­ни­ка­ло у вас від­чу­т­тя, що ви на­чеб­то «ви­па­ли з ре­аль­но­сті», а ва­ша ува­га скон­цен­тро­ва­на ли­ше на одній спра­ві? Якщо так – ви по­тра­пи­ли в обійми пристрасті до спра­ви, якою за­йма­є­те­ся. За­ну­ре­н­ня у цей стан від­криє вам глиб­ше ро­зу­мі­н­ня се­бе і дже­ре­ла ва­шої на­сна­ги.

При­га­ду­є­те ви­слів Кон­фу­ція: «Зна­йдіть со­бі спра­ву до ду­ші – і вам не до­ве­де­ться пра­цю­ва­ти жо­дно­го дня»? Остан­нім ча­сом біль­шає лю­дей, які ри­зи­кну­ли і ви­рі­ши­ли на со­бі пе­ре­ві­ри­ти прав­ди­вість цих слів. Біль­ше то­го, я сам зро­бив цей крок сім ро­ків то­му, і те­пер мо­жу роз­по­ві­сти про від­чу­т­тя лю­ди­ни, яка ціл­ко­ви­то за­ко­ха­на у свою спра­ву.

Якщо ви та­кож пла­ну­є­те пі­ти цим шля­хом, вам спер­шу тре­ба ви­зна­чи­ти­ся зі сво­їм по­кли­ка­н­ням, адже ні­хто ін­ший не знає цьо­го кра­ще за нас. Зна­йти свою «при­страсть» мо­жна тіль­ки са­мо­туж­ки, ко­ли ми до­слу­ха­є­мо­ся до вну­трі­шньо­го го­ло­су. Го­лов­не – не пе­ре­плу­та­ти йо­го з тим, що на­ві­я­но ззов­ні: ба­тька­ми, ото­че­н­ням, ін­фор­ма­цій­ним впли­вом.

Тем­ний бік пристрасті

Ко­ли лю­ди­на за­йма­є­ться улю­бле­ною спра­вою, рі­вень стре­су та не­га­ти­ву в її жит­ті зна­чно змен­шу­є­ться. Це по­зи­тив­но по­зна­ча­є­ться на ста­ні здо­ров'я за­га­лом. Крім то­го, що­ден­ну пор­цію за­до­во­ле­н­ня від сво­єї спра­ви мо­жна при­рів­ня­ти до ефе­кту від ме­ди­та­тив­них пра­ктик: зо­се­ре­дже­ність на одно­му пи­тан­ні, від­су­тність зай­вих ду­мок, по­то­ко­вий стан. Ці фа­кто­ри по­лі­пшу­ють не тіль­ки фі­зи­чне, але і пси­хо­ло­гі­чне са­мо­по­чу­т­тя. Слаб­шає про­яв лі­но­щів і зни­кає та­ке згу­бне для пристрасті яви­ще, як про­кра­сти­на­ція – без­глу­зде ви­тра­ча­н­ня ча­су. Але, як і в ба­га­тьох яви­щах, про­фе­сі­я­при­страсть має зво­ро­тний бік. Улю­бле­на спра­ва стає ду­же силь­ним «егре­го­ром», який дає ве­ли­ке за­до­во­ле­н­ня від ді­яль­но­сті, але во­дно­час за­би­рає ба­га­то ре­сур­су. Ко­ли ви при­стра­сно ви­ко­ну­є­те свою спра­ву, ви го­то­ві від­да­ва­ти їй не­о­бме­же­ну кіль­кість

ча­су, здо­ров'я, гро­шей, усьо­го се­бе то­що. Са­ме то­му не­ймо­вір­но скла­дно і вкрай ва­жли­во зна­йти і три­ма­ти свій енер­ге­ти­чний ба­ланс, адже ща­стя і гар­мо­нія – це спо­рі­дне­ні по­ня­т­тя. Ду­же важ­ко бу­ти ціл­ком ща­сли­вим без гар­но­го са­мо­по­чу­т­тя і здо­ров'я, гар­мо­ній­них сто­сун­ків і справ­жніх дру­зів, про­те спо­ку­са від­да­ти­ся без ре­шти сво­їй пристрасті ду­же ве­ли­ка. Біль­ше то­го, є

ри­зик пов­ні­стю ви­сна­жи­ти­ся і зго­дом втра­ти­ти фі­зи­чні та мо­раль­ні си­ли, аби ро­би­ти те, що при­стра­сно лю­биш. Тож будь­те ува­жні до сво­го вну­трі­шньо­го го­ло­су, слі­дуй­те за по­кли­ком сер­ця і пам'ятай­те про зо­ло­ту се­ре­ди­ну що­до збе­ре­же­н­ня енер­гії. Са­ме то­ді ва­ші очі ся­я­ти­муть, ті­ло ра­ді­ти­ме, а ре­зуль­та­ти ва­шої пра­ці да­ва­ти­муть на­сна­гу й ра­дість і вам, і ва­шо­му ото­чен­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.