Нав­ко­ло ко­льо­ру

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

На­та­лія Буг

Ми – не ге­рої чор­но-бі­лих філь­мів. Ми лег­ко впа­да­є­мо в ме­лан­хо­лію сі­ро­го до­що­во­го дня й ожи­ва­є­мо в зо­ло­тих про­ме­нях сон­ця. Са­ме ко­лір ви­кли­кає у нас одні з най­силь­ні­ших емо­цій, асо­ці­а­цій і вра­жень. Гра ко­льо­ру впли­ває не тіль­ки на наш на­стрій, але і на все жи­т­тя.

Сприйня­т­тя

ко­льо­ру по­чи­на­є­ться з ро­же­вих оку­ля­рів, ко­ли при­хо­дить пер­ше ко­ха­н­ня, і три­ває у пра­гнен­ні бла­ки­тної мрії. Да­лі ко­лір пе­ре­хо­дить у «пер­си­ко­ву ні­жність» з опо­відань Рея Бре­дбе­рі і зав­ми­рає в ме­до­во­зо­ло­ти­стих пе­ре­ли­вах ли­сто­чків у пар­ку, на по­ба­чен­ні. Ко­лір «осі­дає» в ро­ті по­ма­ран­че­вим сма­ком ба­бу­си­ної ви­пі­чки, а іно­ді зму­шує по­зе­ле­ні­ти від зло­сті чи по­чер­во­ні­ти від ра­пто­во­го ком­плі­мен­ту. Ко­лір має свій ко­ло­рит і на­віть ха­ра­ктер. По­рів­няй­те одяг по­ва­жних ма­трон на ма­рок­кан­сько­му рин­ку з ка­во­вим фле­ром фран­цузь­кої бу­ло­чної. Зга­дай­те бі­ло-бла­ки­тні від­тін­ки гре­цьких остро­вів і чер­во­не із зо­ло­тим убра­н­ня то­ре­ро іспан­ської ко­ри­ди. Йо­ганн Ге­те у сво­є­му «Вчен­ні про ко­лір» пи­сав, що «фар­би ви­кли­ка­ють у лю­дях ве­ли­ку ра­дість». Око має по­тре­бу в них так са­мо, як у со­ня­чно­му сві­тлі. При цьо­му вар­то пам'ята­ти, що у ко­жної лю­ди­ни – своє сприйня­т­тя. На­при­клад, Го­мер ко­лись опи­су­вав «вин­не мо­ре». Де­я­кі мор­ську бі­рю­зу на­зи­ва­ють си­нім або зе­ле­ним. А для біль­шо­сті укра­їн­ців фі­о­ле­то­вий ба­кла­жан зав­жди «си­нень­кий».

Рай­ду­жні пер­спе­кти­ви: брен­динг і ко­льо­ро­тип

У су­ча­сно­му сві­ті ко­лір – по­ту­жний ва­жіль управ­лі­н­ня. По­чи­на­є­ться все з ре­кла­ми та брен­дин­гу. У будь-яко­му ма­га­зи­ні, ре­сто­ра­ні або ін­шо­му гро­мад­сько­му мі­сці ми на­сам­пе­ред звер­та­є­мо ува­гу на ко­лір. І на­віть не по­мі­ча­є­мо, як спри­тно нас зму­шу­ють по­чу­ва­ти­ся ча­сти­ною Vip-сві­ту за до­по­мо­гою чор­них ін­тер'єрів. Як вір­ту­о­зно чер­во­ний на­пис Sale на жов­то­му фо­ні ва­бить по­ку­пців, як ме­те­ли­ків на сві­тло. Ко­жна ком­па­нія па­тен­тує свої фір­мо­ві ко­льо­ри: лі­де­ри ви­би­ра­ють чер­во­ний і си­ній, мо­ло­ді­жні брен­ди зу­пи­ня­ю­ться на жов­то­му, по­ма­ран­че­во­му і фі­о­ле­то­во­му. Ро­з­гля­не­мо вплив і ви­ко­ри­ста­н­ня ко­жно­го ко­льо­ру окре­мо. ЧЕР­ВО­НИЙ ко­лір мі­стить за­хист емо­цій і ті­ла. Він за­без­пе­чує нор­маль­не фор­му­ва­н­ня ери­тро­ци­тів в ор­га­ні­змі і впли­ває на всі обмін­ні про­це­си. Це «тва­рин­ний» ко­лір у чи­сто­му ви­гля­ді. Він не до­зво­лить лю­ди­ні жер­тву­ва­ти со­бою і на­ла­штує на хви­лю лі­дер­ства. Чер­во­ний під­ви­щує то­нус, дає за­ряд ба­дьо­ро­сті й актив­но­сті. А ще він не­ро­зрив­но пов'яза­ний із при­стра­стю і лю­бов'ю. ПОМАРАНЧЕВИЙ ефе­ктив­но впли­ває на кон­цен­тра­цію ува­ги. Він мо­же зі­гра­ти ва­жли­ву роль у ве­ден­ні пе­ре­го­во­рів, оскіль­ки за йо­го до­по­мо­гою лег­ше вста­нов­лю­ва­ти діа­лог зі спів­ро­змов- ни­ком. Цей ко­лір мі­стить про­гра­ми осо­би­стої гі­дно­сті, про­дов­же­н­ня ро­ду і ста­те­во­го по­тя­гу. Він до­по­ма­гає лю­ди­ні під­го­ту­ва­ти­ся до ство­ре­н­ня сім'ї і на­ро­дже­н­ня ді­тей, ви­кли­кає від­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті. Він до­по­ма­гає тим, хто від­чу­ває не­ста­чу пси­хо­ло­гі­чної сво­бо­ди, важ­ко при­сто­со­ву­є­ться до об­ста­вин і нав­ко­ли­шньо­го сві­ту, ко­го об­тя­жу­ють що­ден­ні обов'яз­ки і ру­ти­на. «По­ма­ран­че­ва» енер­гія по­кра­щує кро­во­обіг і трав­ле­н­ня, під­ви­щує апе­тит і очи­щає су­ди­ни, спри­яє ре­ге­не­ра­ції тка­нин і клі­тин, під­си­лює се­ксу­аль-

ність. Крім то­го, цей ко­лір чу­до­во під­ви­щує са­мо­оцін­ку. ЖОВТИЙ ко­лір збіль­шує енер­гію й опти­мізм, за­спо­ко­ює і роз­сла­бляє. Са­ме він за­слу­жив зва­н­ня ін­те­ле­кту­аль­но­го ко­льо­ру. Він по­зи­тив­но по­зна­ча­є­ться на пам'яті і твор­чій ді­яль­но­сті лю­ди­ни, спри­яє ро­зу­мо­во­му про­це­су. За до­по­мо­гою жов­то­го мо­жна роз­ви­ва­ти свої та­лан­ти. Цей ко­лір по­зи­тив­но по­зна­ча­є­ться на здо­ров'ї шкі­ри, по­вер­та­ю­чи їй м'якість і пру­жність. Але будь­те обе­ре­жні, якщо за­хо­че­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го як ко­лір стін – він про­во­кує не­стри­ма­ність, і ви ри­зи­ку­є­те по­стій­но втра­ча­ти кон­троль над со­бою. ЗЕ­ЛЕ­НИЙ ко­лір впли­ває на збе­ре­же­н­ня до­ся­гнень під час ре­а­лі­за­ції дов­го­стро­ко­вих пла­нів, дає змо­гу по­збу­ти­ся не­га­ти­ву і по­га­них ду­мок. Хо­ча ма­ло хто знає, що зе­ле­ний ко­лір зда­тний ви­кли­ка­ти і де­пре­сив­ний стан, адже він не обме­жу­є­ться від­тін­ком мо­ло­дої тра­ви – є ще цвіль, бо­ло­то і по­ді­бні бру­дні то­ни. У сві­ті еко­ло­гі­чних но­ви­нок па­ну­ють усі п'ят­де­сят від­тін­ків зе­ле­но­го. Цей ко­лір при­жив­ся і се­ред аль­тер­на­тив­них ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня. Зе­ле­ний по­кра­щує ро­бо­ту сер­це­во-су­дин­ної си­сте­ми. Бі­о­енер­ге­ти­ки ствер­джу­ють, що зе­ле­на ча­кра ті­сно пов'яза­на з без­ко­ри­сли­вою лю­бов'ю і за­хо­пле­н­ням. І якщо во­на роз­ви­не­на до­бре, то лю­ди­на з лег­кі­стю стає ду­шею ком­па­нії. СИ­НІЙ ко­лір за­спо­ко­ює, врів­но­ва­жує, кон­тро­лює. Він до­по­ма­гає ке­ру­ва­ти сво­ї­ми емо­ці­я­ми, впли­ває на ро­зу­мо­ву ді­яль­ність і від­по­від­ає за ін­те­лект, ана­ліз і ло­гі­ку. Ме­та ЧОРНОГО ко­льо­ру – це ви­клик. Він не тіль­ки по­гли­нає, але і від­дає. Йо­го вплив на пси­хі­ку ве­ли­че­зний. Ча­сто чор­ний ко­лір пов'язу­ють із по­ча­тком ту­ги, де­пре­сії, при­гні­че­но­сті, але па­ра­лель­но він дає нам змо­гу від­по­чи­ти і ство­рює по­зи­тив­ний на­стрій.

«По­ма­ран­че­ва» енер­гія по­кра­щує кро­во­обіг і трав­ле­н­ня, спри­яє омо­ло­джен­ню, під­си­лює се­ксу­аль­ність

Чор­ний ко­лір ні­би змі­нює лю­ди­ну – з одно­го бо­ку, мо­же ви­кли­ка­ти про­тест, а з ін­шо­го – до­по­ма­гає ося­гну­ти сфе­ри, за­кри­ті для ін­ших. Одя­гай­те чор­не, ко­ли хо­че­те схо­ва­ти­ся від сто­рон­ніх очей, у мо­мен­ти роз­ду­мів і осми­слень. У кни­зі Фре­де­рі­ка Ла­лу «Від­кри­ва­ю­чи ор­га­ні­за­ції май­бу­тньо­го» роз­кри­та ти­по­ло­гія «ко­льо­ро­вих ор­га­ні­за­цій». Ко­ли лю­ди жи­ли ма­лень­ки­ми від­окрем­ле­ни­ми гру­па­ми (близь­ко 100 тис. ро­ків то­му), во­ни бу­ли «ін­фра­чер­во­ни­ми». За­раз цей ко­лір асо­ці­ю­ють із ран­нім роз­ви­тком ди­ти­ни. У «чер­во­них» все три­ма­є­ться ви­ня­тко­во на аб­со­лю­тно­му стра­ху і пов­но­му кон­тро­лі. «Бур­шти­но­ві» – це фа­хів­ці з дов­го­стро­ко­во­го пла­ну­ва­н­ня. Го­лов­на ме­та «по­ма­ран­че­вих» – пе­ре­мог­ти у кон­ку­рен­тній бо­роть­бі й отри­ма­ти ма­кси­маль­ну ви­го­ду. Для «зе­ле­них» го­лов­не – сім'я. Але най­ці­ка­ві­ше – «бі­рю­зо­ве» по­ко­лі­н­ня май­бу­тньо­го. Так зва­ні «жи­ві ор­га­ні­зми ком­па­ній», де про­па­гу­ють ці­лі­сність, са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­ста­нов­ку і до­ся­гне­н­ня рі­зних ці­лей. Цей ко­лір, за сло­ва­ми ав­то­ра, «без­пе­рерв­но ада­пту­є­ться до нав­ко­ли­шньо­го ото­че­н­ня». Та й про «ді­тей ін­ди­го» дав­но го­во­рять без по­ди­ву.

Вла­да ко­льо­ру: від мо­ди до по­лі­ти­ки

Ми вже зви­кли під­би­ра­ти одяг «за ко­льо­ро­ти­пом», зу­пи­ня­ти­ся на чер­во­не сві­тло сві­тло­фо­ра, го­во­ри­ти ві­до­ме «ме­ні фі­о­ле­то­во» і зна­є­мо, які лю­ди ма­ють сто­су­нок до «бла­ки­тної кро­ві». Та­кі при­кла­ди вко­ре­ни­ли­ся у під­сві­до­мо­сті, і во­ни зда­тні ке­ру­ва­ти на­ми. На­при­клад, ко­жен се­зон із зав­ми­ра­н­ням сер­ця світ че­кає ого­ло­ше­н­ня трен­до­вих ко­льо­рів. У го­ни­тві за ори­гі­наль­ні­стю на­зви іно­ді шо­ку­ють не­пі­дго­тов­ле­но­го гля­да­ча, хо­ча мо­да на них по­ча­ла­ся ще в епо­ху Ві­дро­дже­н­ня. Ко­лір «сте­гна пе­ре­ля­ка­ної нім­фи», ко­лір «роз­чав­ле­но­го кло­па», ко­льо­ри «пе­ре­ля­ка­ної ми­ші» або «за­ко­ха­ної жа­би», ко­лір «па­ризь­ко­го бру­ду» (до ре­чі, він ду­же від­по­від­ає ре­аль­но­сті), ко­лір «па­ву­ка, що за­ми­слює зло­чин», ко­лір «де­ре­ва Юди» (со­ко­ви­тий ро­же­вий), ко­лір «очей ку­рі­пки» (ні­жно­ко­ра­ло­вий)... На­віть у Все­сві­ту є свій ко­лір! У 2001 ро­ці в Уні­вер­си­те­ті Джон­са Хо­пкін­са (штат Ме­рі­ленд, США) вче­ні усе­ре­дни­ли ко­льо­ри 200 тис. га­ла­ктик і отри­ма­ли бе­же­во-бі­лий ко­лір із ро­ман­ти­чною на­звою «ко­смі­чна ка­ва з мо­ло­ком». Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ком­па­нії Pantone Color Ле­а­тріс Ей­сман вва­жає, що го­лов­ним кри­те­рі­єм у ви­бо­рі трен­до­вих ко­льо­рів ста­ють люд­ські по­чу­т­тя, які пов'яза­ні з ци­ми ко­льо­ра­ми. Мо­жли­во, з ва­ми ста­ло­ся щось ду­же при­єм­не, а в ру­ках у вас у цей час був жур­нал із кар­тин­кою у пев­ній га­мі. Або ж ви нер­ву­ва­ли пе­ред від­по­від­аль­ною зу­стріч­чю, а по­ряд про­йшла жін­ка в яскра­вій ша­лі. Ко­лір ша­лі мо­же на­дов­го за­ли­ши­ти­ся у під­сві­до­мо­сті ра­зом із трем­тя­чи­ми від хви­лю­ва­н­ня паль­ця­ми. І так до не­скін­чен­но­сті – від ба­жа­н­ня го­ло­сно смі­я­ти­ся і тан­цю­ва­ти до зне­мо­ги до ти­хих сі­мей­них ве­чо­рів у ко­лі рі­дних. Ей­сман під­кре­слює, що «ко­лір з'явив­ся в аб­со­лю­тно но­во­му кон­текс­ті. Це жи­ве на­га­ду­ва­н­ня всьо­го спе­ктра емо­цій, які ото­чу­ють нас у пе­ред­чут­ті ве­сни. Від пер­ших про­ме­нів со­ня­чно­го те­пла до під­ба­дьор­ли­во­го по­чу­т­тя прохо­ло­ди гір­сько­го по­ві­тря. Від ба­жа­н­ня біг­ти бо­со­ніж узбе­реж­жям, вди­ха­ю­чи со­ло­ні бриз­ки при­бою, до пер­шо­го зе­ле­но­го ли­сто­чка на де­ре­вах. Ко­льо­ро­ві рі­ше­н­ня ста­ли більш про­ду­ма­ни­ми і скла­дни­ми». До­ве­де­но, що ко­лір – це ве­ли­ка ча­сти­на на­шо­го сприйня­т­тя. Так, си­ній і всі прохо­ло­дні від­тін­ки бла­ки­тно­го до­по­ма­га­ють нам роз­сла­би­ти­ся, чер­во­ний до­дає впев­не­но­сті в со­бі, а па­стель­ні від­тін­ки ро­же­во­го, жов­то­го і м'ятно­го до­по­мо­жуть спо­до­ба­ти­ся сим­па­ти­чній нам лю­ди­ні. Звер­ніть ува­гу, як вір­ту­о­зно за до­по­мо­гою ко­льо­ру ма­ні­пу­лю­ють на­шою ува­гою по­лі­ти­ки і зна­ме­ни­то­сті. Тіль­ки зі змі­ни ко­льо­рів в одя­зі Гіл­ла­рі Клін­тон під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії мо­жна на­пи­са­ти під­ру­чник! Але, не­за­ле­жно від мо­ди і тен­ден­цій, най­го­лов­ні­ше – зна­йти те, що бу­де по­до­ба­ти­ся са­ме вам, – і то­ді ко­лір ста­не одні­єю з най­при­єм­ні­ших ча­стин ко­жно­го ва­шо­го дня.

НА­ТА­ЛІЯ БУГ Ху­до­жник, ілю­стра­тор, де­ко­ра­тор

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.