Філь­ми з «КЖ»

Дра­ма. США (2004)

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

На яко­му фун­да­мен­ті ми бу­ду­є­мо сто­сун­ки? Які прі­о­ри­те­ти ви­би­ра­є­мо? Чи зна­є­мо ми тих, із ким жи­ве­мо зов­сім близь­ко, з ким ді­ли­мо ліж­ко і ран­ко­вий сні­да­нок? Адже близь­кість – це не секс і не кіль­кість го­дин, про­ве­де­них ра­зом. У ко­жно­го з ге­ро­їв філь­му ви­ни­кає ди­ле­ма: зро­би­ти те, чо­го від ньо­го че­ка­ють, чи за­ли­ши­ти­ся со­бою. Не­об­хі­дність зро­би­ти ви­бір між во­ло­ді­н­ням і до­ві­рою, на­віть якщо за цим сто­їть біль. Чо­ти­ри про­ни­кли­ві жит­тє­ві істо­рії про при­страсть, рев­но­щі, до­ко­ри сум­лі­н­ня і лю­бов. 3

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.