Кни­ги з «КЖ»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

За­вер­шу­ю­чи

свою май­же со­ро­ка­рі­чну лі­кар­ську кар'єру, ав­тор роз­мір­ко­вує про сенс люд­сько­го існу­ва­н­ня, про суть пра­ці лі­ка­ря і про те, чим мо­же обер­ну­ти­ся від­чай­ду­шне ба­жа­н­ня будь-що про­дов­жи­ти па­ці­єн­то­ві жи­т­тя. Гра­ни­чно від­вер­то роз­по­від­ає про ці­ну по­ми­лок, гір­ко­ту роз­ча­ру­ва­н­ня в лю­дях і про жер­тви, на які йо­му до­ве­ло­ся пі­ти за­ра­ди ме­ди­ци­ни. Роз­мір­ко­вує про ор­га­ні­за­цію охо­ро­ни здо­ров'я в Ан­глії, Укра­ї­ні та Не­па­лі, ку­ди ча­сто при­їжджає опе­ру­ва­ти. Ней­ро­хі­рург зі сві­то­вим ім'ям під­ба­дьо­рює чи­та­ча, ка­жу­чи про те, що зав­жди є на­дія і чу­де­са тра­пля­ю­ться. Але ці­нуй­те жи­т­тя – ко­жно­му при­йде свій час.

5

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.