8 КРО­КІВ до Бла­го­да­ті

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Ви­хо­дя­чи з раб­ства нев­ро­ти­чної пристрасті, ми опи­ня­є­мо­ся на но­вій для се­бе те­ри­то­рії, де не­має ві­до­мих рі­шень, ав­то­ри­те­тних ду­мок і за­зда­ле­гідь про­ду­ма­них стра­те­гій. Ко­жно­го ра­зу – крок у не­ві­до­мість. Зно­ву ми на­о­дин­ці з со­бою, у би­тві зі вла­сною слаб­кі­стю, за­ле­жні­стю від за­до­во­лень, ба­жань і стра­хів. Але з ли­пких обіймів при­стра­стей у бла­го­дать істин­но ва­жли­во­го за ін­стру­кці­єю не прой­деш. За­ли­ша­є­ться іти крок за кро­ком, як по тон­ко­му льо­ду, спи­ра­ю­чись ли­ше на вну­трі­шнє чу­т­тя і си­лу не­зри­мо­го Ду­ху.

Га­ря­чі

обійми пристрасті спо­ну­ка­ють від­да­ти­ся ей­фо­рії, пір­ну­ти в неї з го­ло­вою, роз­чи­ни­ти­ся без за­ли­шку, за­бу­ти про все і... зно­ву опи­ни­ти­ся в по­ло­ні по­вто­рю­ва­них сю­же­тів. Зно­ву і зно­ву до­свід під­ки­дає нам пе­ре­ві­ре­ні стра­те­гії ви­жи­ва­н­ня. Зго­дом во­ни, зви­чай­но, са­мі се­бе віджи­ва­ють, їх стає все мен­ше, очі тьмя­ні­ють, облич­чя сум­ні­ють, за­пал про­па­дає, при­хо­дить вто­ма і без­глу­здість. Це мі­сце роз­во­ро­ту, мо­жли­вість зу­пи­ни­ти­ся і по­ди­ви­ти­ся в очі сво­їм при­стра­стям, увійти в їхнє ко­рі­н­ня, при­чи­ну. Утри­ма­ти­ся на вер­ши­ні пристрасті і не впа­сти в її за­ле­жність не­лег­ко. Стра­шно від­пу­сти­ти зви­чне. Стра­шно по­ві­ри­ти в не­ви­ди­ме. Зда­є­ться, що жи­т­тя пе­ре­ста­не ра­ду­ва­ти, бу­де прі­сним і без­глу­здим... Але са­ме час під­штов­хує нас ви­йти з ці­єї ін­фан­тиль­ної по­ве­дін­ки, по­збу­ти­ся від нев­ро­ти­чної бі­га­ни­ни по ко­лу і прийня­ти до­ро­слу від­по­від­аль­ність за свої пра­гне­н­ня, роз­по­діл ува­ги й енер­гії. Ви­бе­ріть для ро­бо­ти си­ту­а­цію, де ви пов'язу­є­те свою за­до­во­ле­ність жи­т­тям, від­чу­т­тя вну­трі­шньо­го ща­стя з отри­ма­н­ням пев­но­го ре­зуль­та­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.